ข้อมูลตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง มุกดาหาร

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลกกตูม เดิมขึ้นตรงกับอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ต่อมาในปี พ.ศ.2525 ได้มีการจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอดงหลวง ตำบลกกตูมเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอดงหลวง ประกอบด้วยหมู่บ้าน 12 หมู่บ้านคือ หมู่ 1 บ้านกกตูม หมู่ 2 บ้านกกกอก หมู่ 3 บ้านนาโคกกุง หมู่ 4 บ้านสานแว้ หมู่ 5 บ้านขัวสูง หมู่ 6 บ้านคำผักกูด หมู่ 7 บ้านแก่งนาง หมู่ 8 บ้านนาหินกอง หมู่ 9 บ้านปากช่อง หมู่ 10 บ้านป่าไม้พัฒนา หมู่ 11 บ้านแก่งนาง หมู่ 12 บ้านศรีถาวรพนา

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับทุ่งราบ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร และ จ.กาฬสินธุ์
ิทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.พังแดง อ.ดงหลวง และ ต.บ้านค้อ, บ้านเหล่า อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จ.สกลนคร และ จ.กาฬสินธุ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,014 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 100 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 4.90 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

สามารถเดินทางจากจังหวัดมุกดาหาร เข้าสู่ตำบลกกตูม ระยะทาง 130 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าขาวม้า

สินค้าโอทอป ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง มุกดาหาร