ข้อมูลตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง มุกดาหาร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโนนยาง เดิมขึ้นการปกครองของอำเภอคำชะอี ต่อมาปี พ.ศ.2525 ได้แยกการปกครองออกจากจังหวัดนครพนม และเป็นตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร จนถึงปัจจุบัน ตำบลโนนยางปัจจุบันเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอคำชะอี มีหมู่บ้านจำนวน 10 หมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านโนนยาง หมู่ 2 บ้านโนนยาง หมู่ 3 บ้านหนองโอ หมู่ 4 บ้านงิ้ว หมู่ 5 บ้านคำพอก หมู่ 6 บ้านวังนอง หมู่ 7 บ้านเหล่ากว้าง หมู่ 8 บ้านหนองโอ หมู่ 9 บ้านงิ้ว หมู่ 10 บ้านคำพอก

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร และ จ.ร้อยเอ็ด
ิทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.หนองสูงเหนือ, หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ ทอผ้า

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 5,873 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00

การเดินทาง

สามารถเดินทางเข้าตำบลโนนยางได้ 2 เส้นทาง คือ ใช้ถนนสายมุกดาหาร - กุฉินารายณ์ ระยะทางห่างจากจังหวัดมุกดาหาร 51 กม. และห่างจากอำเภอกุฉินารายณ์ 21 กม.

ผลิตภัณฑ์

เสื้อเย็บมือ

สถานที่

1. อบต.โนนยาง
2. วัดนรวราราม
3. วัดฉิมพลีวัน
4. วัดโพนสว่าง
5. วัดศรีสว่างวงศ์
6. วัดพิจิตรสังฆาราม
7. น้ำตกตาดโตน
8. อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าห่มนวม
2 ข้าวเกรียบเผือก ข้าวเกรียบเผือก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบในชุมชน ผสมผสานกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้วยกระบวนการผลิตที่สะอาด ได้รับมาตรฐาน อย.
3 เสื้อสำเร็จรูป เสื้อสำเร็จรูป
4 เสื้อสำเร็จรูป (คุณราตรี) เสื้อสำเร็จรูป
5 เสื้อเย็บมือ ผลิตภัณฑ์เสื้อเย็บมือ เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าฝ้าย ตัดเย็บด้วยความประณีต สวยงาม มีให้เลือกมากมาย

สินค้าโอทอป ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง มุกดาหาร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง มุกดาหาร