ข้อมูลตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง มุกดาหาร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองสูงใต้ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอหนองสูง มีจำนวนหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหลุบบึง หมู่ 2 บ้านโคกกลาง หมู่ 3 บ้านแวง หมู่ 4 บ้านเหล่าน้อย หมู่ 5 บ้านโคกหินกอง หมู่ 6 บ้านแวง หมู่ 7 บ้านหนองแคน หมู่ 8 บ้านแวงใหม่

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบล้อมรอบด้วยภูเขา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ภูวง, หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
ทิศใต้ ติดต่อกับ จ.ร้อยเอ็ด และ จ.ยโสธร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร และ จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง

สาธารณูปโภค

มีระบบสาธารณูปโภคครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

สามารถเดินทางเข้าสู่ตำบลได้ 2 เส้นทาง คือ เส้นทางจากอำเภอหนองสูง ระยะทางห่าง 15 กม. และเส้นทางจากอำเภอนิคมคำสร้อย ระยะทางห่าง 20 กม.

ผลิตภัณฑ์

แหล่งท่องเที่ยววัดภูจ้อก้อ

สถานที่

1. อบต.หนองสูงใต้
2. สถานีอนามัยตำบล
3. วัด 9 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดภูจ้อก้อ ตั้งอยู่บนภูจ้อก้อ ก่อตั้งโดยหลวงปู่หลัก เขมโต เมื่อปี พ.ศ.2499 โดยมีชื่อว่า "วัดบรรพตคีรี" ภายในวัดมีเจดีย์เป็นแหล่งธรรมะ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มาทำบุญ และเป็นแหล่งท่องเที่ยว

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ยาน้ำสมุนไพร ยาน้ำสมุนไพร
2 เสื้อสำเร็จรูป เสื้อสำเร็จรูป

สินค้าโอทอป ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง มุกดาหาร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง มุกดาหาร