ข้อมูลตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง เชียงใหม่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลช้างเผือก เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอเมือง มีหมู่บ้านจำนวน 5 หมู่บ้าน คือ บ้านช่างเคี่ยน บ้านเจ็ดยอด บ้านข่วงสิงห์ บ้านขุนช่างเคี่ยน บ้านสันติธรรม

พื้นที่

สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา ลาดเฉียงจากเชิงดอกสุเทพทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสู่ตัวเมือง มีความสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 320 เมตร จากระดับน้ำทะเล

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติด ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติด ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติด ต.ศรีภูมิ, ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติด ต.โป่งแย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

อาชีพ

อาชีพหลัก รับราชการ

สาธารณูปโภค

-ไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน
- ประปาส่วนใหญ่ใช้บริการจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ มีบางครัวเรือนเจาะน้ำบาดาล หรือขุดบ่อน้ำตื้นใช้เอง

การเดินทาง

- ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สายเชียงใหม่-ลำปาง

ผลิตภัณฑ์

เห็ดหอมทุบ-เทียนหอม-ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย-น้ำลูกยอ

สถานที่

1.วัดโพธารามมหาวิหาร (วัดเจ็ดยอด)
2.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่
3.สถานีตำรวจภูธรตำบลภูพิงค์
4.สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
5.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่
6.สถานีผสมเทียมจังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดโพธารามมหาวิหาร วัดโพธารามมหาวิหาร เป็นปูปนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในประเทศไทย พ.ศ. 2994 พระเจ้าติโลกราช กษัตริย์ลำดับที่ 91 ของอาณาจักรลานนาไทย โปรดให้สร้างอารามขึ้นแห่งหนึ่ง ณ บริเวณที่เป็นวัดโพธารามวิหารปัจจุบันนี้ และโปรดให้ปลูกหน่อต้นมหาโพธิ์ในบริเวณพระอารามแห่งนั้น เพราะเหตุที่มีต้นมหาโพธิ์ปลูกในวัดนี้ จึงปรากฎชื่อว่า " วัดโพธารามมหาวิหาร" เจ้าอาวาสองค์แรกคือ พระโพธิรังสีมหาเถระ ผู้รจนาคัมภีร์จามเทวี
2 วัดโพธารามมหาวิหาร พระเจดีย์เจ็ดยอด เป็นโบราณสถานที่สำคัญของวัดนี้ ซึ่งถ่ายแบบมาจากเจดีย์มหาโพธิวิหารพุทธคยา ประเทศอินเดีย และสร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่ 19-20 ถึง พ.ศ.2020 พระเจ้าติโลกราช ทรงประชุมพระเถรานุเถระผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิกฎ ณ วัดโพธารามมหาวิหารเพื่อกระทำสังคายนาพระไตรปิกฎ ที่ประชุมได้เลือกพระธรรมทินมหาเถระ สำนักวัดตาลวิหาร (วัดป่าตาลภายหลังเป็นวัดสีเสียด)
3 วัดโพธารามมหาวิหาร พระธรรมทินมหาเถระได้รับเลือกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระเจ้าติโลกราช ทรงเป็นประธานฝ่ายฆราวาส การสังคยาครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 8 ต่อจากการสังคยาครั้งที่ 7 ที่ประเทศลังกา เมื่อพระเจ้าติโลกราชสวรรคต พ.ศ. 2030 พระยอดเชียงรายราชนัดดา ได้สืบราชสมบัติแทน ได้โปรดให้สร้างจิตภาธาน (เชิงตะกอน) ขึ้นในวัดนี้เพื่อเป็นที่ถวายพระเพลิงพระศพของพระอัยกาธิราช และโปรดให้สร้างพระสถูปใหญ่บรรจุพระอัฐิ และพระอังคารธาตุ ของพระเจ้าติโลกราชไว้ภายในบริเวณพระอารามแห่งนี้
4 วัดโพธารามมหาวิหาร
5 วัดโพธารามมหาวิหาร
6 วัดโพธารามมหาวิหาร
7 วัดเจ็ดยอด สร้างขึ้นในระหว่างพุทธศวรรษที่ 8-12 ด้วยฝีมือชาวอินเดีย เจดีย์สร้างด้วยศิลาแลงประดับด้วยปูนปั้น ลักษณะเจดีย์มีฐานเป็นสี่เหลี่ยมมีมุมยื่นออกมาทั้งทางด้านทิศตะวันออก และทิศตะวันตก
8 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล และจัดแสดงความเป็นมาของแคว้นหิริภูญไชยเมืองเชียงใหม่ และเมืองอื่นๆ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ล้านนาและเป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุและสิ่งของที่ค้นตามแหล่งต่างที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ล้านนาไทย

โรงแรม
1 ชวาลา 129 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร : 053 214939, 053 214453 จำนวน 30 ห้อง ราคา 150-250 บาท
2 ช้างเผือก โฮเทล 133 ถนนช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่50200 โทร : 053 217 513, 223669 โทรสาร : 053 223 668
3 ดิ อินเตอร์เนชั่นแนล เชียงใหม่ โฮเทล (YMCA) 11 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทร : 053-221819-20
4 ธาริน โฮเทล 10/7 หมู่2 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร : 053 400131-9 ราคา 1,765 - 4,120 บาท
5 นนธนันท์ 404/8 ถ.สันติธรรม-ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร : 053 221335, 053 218944, 053 217425 จำนวน 72 ห้อง ราคา 500 บาท
6 บัวหลวง โฮเทล 16/1 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร : 053 221678 โทรสาร : 053 217338 จำนวน 24 ห้อง ราคา 500-1,500 บาท
7 บี.อาร์. 6 ถ.มรกต ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร : 053 220061-2 จำนวน 74 ห้อง ราคา 230-350 บาท
8 บุระรัมภา รีสอร์ท 159/8 ถนนเจ็ดยอด - ช้างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
9 พรอวิเดนซ์ โฮเต็ล 99/9 หมู่1 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร: 053 893123 ราคา 420 บาท
10 ยูแอนด์ไอ โฮเต็ล 75 ซ.ศิรินธร ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร : 053 217887 จำนวน 14 ห้อง ราคา 600 บาท
11 วลัย เกสทเฮ้าส์ 13 ซอย 3 ถ.สันติสุข ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร : 053-357321 , 086-9223606 , 085-8633606 โทรสาร : 053-215627 จำนวนที่พัก 19 ห้อง , ราคา 300 - 500 บาท
12 วาย เอ็ม ซี เอ 11 ซ.เม็งรายรัศมี ถ.เสริมสุข ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร : 053 222366, 053 221819-20 โทร : 053 215523 จำนวน 80 ห้อง ราคา 130-1,600 บาท
13 สวนดอย เฮ้าส์ 38/3 ซ.จันทร์ทรัพย์ ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร : 053-406091 โทรสาร : 053-221869 จำนวนที่พัก 36 ห้อง , ราคา 950 - 2,500 บาท
14 สันติธรรม 5 ถ.มรกต ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร : 053 221585, 053 222921 จำนวน 25 ห้อง ราคา 150-300 บาท
15 อามิตี้ กรีนฮิลล์ 24 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร : 053 220100-9 โทรสาร : 053 221602 จำนวน 198 ห้อง ราคา 1,500-6,700 บาท
16 อินทนิล 14 ถ.มรกต ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร : 053 212244, 053 222155, 053 215514, 053 219471-2 จำนวนที่พัก 80 ห้อง , ราคา 220 - 650 บาท
17 ฮอลิเดย์การ์เด้น 16/16 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร : 053 210901-4 โทรสาร : 053 210905 จำนวน 165 ห้อง ราคา 600-2,500 บาท
18 เชียงใหม่ แกรนด์วิว 24 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทร : 053 220 100-9 โทรสาร : 053 221 602
19 เชียงใหม่ฮอลิเดย์การ์เด้นท์ 16/16 หมู่1 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร: 053 210902-4 ราคาห้องพัก 450-750 บาท/คืน
20 เวียงบัว แมนชั่น 3/1 ถ.เวียงบัว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร : 053-411202 โทรสาร : 053-411224 จำนวนที่พัก 108 ห้อง , ราคา 900 - 3,200 บาท
21 เอราวัณแมนชั่น 5/9 ซ.4 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร : 053 221632, 053 215232 จำนวน 58 ห้อง ราคา 250-350 บาท
22 โชคชัยโฮม เชียงใหม่ 6/2 ซ.28 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร : 053 890497-50 จำนวน 54 ห้อง ราคา 520-1,000 บาท
23 ไอยรา 199 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร : 0-5322-2245

ร้านอาหาร
1 ร้านข้าวซอยลำดวน หมู่3 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อาหารพื้นเมือง
2 ร้านบ้านกับดอย เลขที่ 59/3 หมู่1 คลองชลประทาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร อาหารประเภท จีน-อีสาน
3 ร้านระเบียง หมู่1 ถ.คลองชลประทาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร: 053 2114 อาหารประเภท จีน-อีสาน
4 ร้านลาคาซ่า หมู่1 คลองชลประทาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร: 053 892107 อาหารประเภทอิตาลี-ไทย-ฝรั่ง
5 ร้านแจ่วฮ้อนพระเย เลขที่ 89/2 หมู่2 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง อาหารประเภทไทยจีน
6 สุกี้โคคาเจ็ดยอด เลขที่ 99/2 หมู่2 ถ.เชียงใหม่ลำปาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อาหารไทย-จีน-สุกี้
7 อีสานขมดอย หมู่1 ถ.คลองชลประทาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อาหารอีสาน
8 เหรียญ เลขที่15/6 หมู่1 คลองชลประทาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร: อาหารไทย-จีน-ฝรั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ชุดแต่งงาน ชุดแต่งงาน
2 ถุงประคบร้อน ถุงประคบร้อน
3 น้ำมะเกี๋ยง(พร้อมดื่ม) น้ำมะเกี๋ยง(พร้อมดื่ม)
4 น้ำลูกยอ มานาฟรุ๊ท โนนิ ช่วยให้ถ่ายเป็นปกติ นอนหลับสบาย กระปี้ กระเป่า
5 ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย
6 ผลิตภัณฑ์จากไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้
7 ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
8 ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ
9 ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
10 ผ้าซิ่นไหมบาติก ผ้าซิ่นไหมบาติก
11 ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าฝ้ายทอมือแปรรูป
12 ผ้าไหม และผลิตภัณฑ์ ผ้าไหม เสื้อผ้าและแฟชั่นจากผ้าไหม
13 พับ 4 พร้อมขาตั้ง(กรอบรูปไม้) พับ 4 พร้อมขาตั้ง(กรอบรูปไม้)
14 สตรอเบอรี่อบแห้ง สตรอเบอรี่อบแห้ง
15 สบู่ก้อนกลีเซอรีน สบู่ก้อนกลีเซอรีน
16 สมุดบันทึกปกผ้าไหม สมุดบันทึก และไดอารี่ ปกผ้าไหม ปักด้วยมือ
17 หัตถกรรมเครื่องโลหะ หัตถกรรมเครื่องโลหะ อลูมิเนียม
18 เครื่องเขินสร้อยมุกเงิน เครื่องเขินสร้อยมุกเงิน
19 เค้กกล้วยตาก เค้กกล้วยตาก
20 เทียนต่าง ๆ เทียนต่าง ๆ
21 เทียนหอม เป็นการนำเทียมหอมมาเป็นรูปแฟนซี เช่น ผลไม้ ดอกไม้ เทียนลอยน้ำ หรือลวดลาย
22 เปลือกไข่วิจิตร เป็นหัตถกรรมจากไข่ หลายชนิด เช่น ไข่นกกระจอกเทศ, ไข่ห่าน ฯลฯ นำมาประดิษฐ์ เป็นงานศิลป์ที่สวยงาม มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบนำมาเพ้นท์ลายสวยงาม และทำเป็นกระเป๋าจิวเวอรี่ เป็นต้น
23 เฟอร์นิเจอร์มานั่ง เฟอร์นิเจอร์มานั่ง
24 เห็ดสามเซียน เห็ดสามเซียน
25 เห็ดหอมทุบ ผลิตจากเห็ดหอม 100% มีคุณประโยชน์ทางโภชนาการ รับประทานได้ทันที
26 แชมพูดอกอัญชัน แชมพูดอกอัญชัน
27 แผ่นภาพอลูมิเนียมแกะสลัก แผ่นภาพอลูมิเนียมแกะสลัก
28 แหวนเงิน แหวนเงิน
29 โคมไฟเยื่อกระดาษสาและไม้ไผ่ โคมไฟเยื่อกระดาษสาและไม้ไผ่
30 ไม้จิ้มฟัน ไม้จิ้มฟัน
31 ไวน์ผลไม้ ไวน์ผลไม้

สินค้าโอทอป ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง เชียงใหม่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง เชียงใหม่

ร้านวัวลายศิลป์
เชียงใหม่
S.Shinawatra Thai Silk (B2B)
เชียงใหม่
ร้านทองไหมไทย
เชียงใหม่
กลุ่มเทียนหอม
เชียงใหม่
IDEA BY MR. NU
เชียงใหม่
King's Collection Co., Ltd.(B2B)
เชียงใหม่
Chiangmai V.P.S. Trading Ltd., Part.(B2B)
เชียงใหม่
T.T.T. Candle Co., Ltd.(B2B)
เชียงใหม่
Manee Pokasup Co., Ltd. (B2B)
เชียงใหม่