ข้อมูลตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง เชียงใหม่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเมืองก๋าย เดิมขึ้นอยู่กับ ต.สบเปิง ซึ่งอยู่ห่างจากสบเปิงมาก การสัญจรไปมาลำบากจึงแยกจาก ต.สบเปิง มาเป็น ตำบลเมืองก๋าย จนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

เป็นภูเขามีธารน้ำไหลผ่าน อากาศร้อนในฤดูร้อน ฤดูหนาวหนาวมาก ฤดูฝนฝนตกชุก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติดกับ ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ทำชาจีน ชาอู่ทอง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 490 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

ตำบลเมืองก๋าย แยกมาจาก ต.สบเปิง ทางขวามือเข้าไป 12 กม. เป็นทางลูกรัง 4 กม. เป็นทางลาดยาง 8 กม.

ผลิตภัณฑ์

ชาอู่หลง-ชาเขียวอัสสัม

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กาแฟสดอาราบีก้า กาแฟสดอาราบีก้า
2 ชาอู่หลง เป็นสมุนไพรธรรมชาติ
3 ชาเขียวอัสสัม ชาเขียวอัสสัม
4 ชาเขียวอู่หลง ชาเขียวอู่หลง

สินค้าโอทอป ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง เชียงใหม่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง เชียงใหม่