ข้อมูลตำบลทาเหนือ กิ่งอำเภอแม่ออน เชียงใหม่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลทาเหนือ เดิมอพยพมาจากตำบลหัวทุ่งหัวช้าง ตำบลลี้ จังหวัดลำพูน มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บริเวณลำน้ำแม่ทา เขตอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และต่อมาได้อพยพขึ้นไปต้นน้ำแม่ทา เขตกิ่งอำเภอแม่ออน และได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลทาเหนือ มีเขตการปกครองจำนวน 5 หมู่บ้าน หมู่ 1, 2 เป็นคนพื้นเมือง หมู่ 3, 4 และ 5 เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง

พื้นที่

มีพื้นที่เป็นที่สูง มีภูเขาล้อมรอบ สภาพหมู่บ้านกระจายกันเป็นหย่อม ๆ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ออนเหนือ และ ต.ออนกลาง กิ่ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติดกับ ต.แม่ทา กิ่ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดกับ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง และ ต.ออนกลาง กิ่ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 607 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 5 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1229 บ้านใหม่ - สันกำแพง และเส้นทางหลวงหมายเลข 1230 บ้านใหม่ - สหกรณ์

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอ

สถานที่

1. อบต.ทาเหนือ
2. สถานีอนามัยตำบลทาเหนือ
3. วัดบ้านแม่ตะไคร้
4. วัดบ้านใหม่ดอนแก้ว
5. อาศรมบ้านห้วยยาบ
6. อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้

สถานที่ท่องเที่ยว
1 อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้
2 อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ เป็นผ้าทอของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ทอมือด้วยความประณีต สวยงาม เนื้อผ้าดี มีให้เลือกมากมาย

สินค้าโอทอป ตำบลทาเหนือ กิ่งอำเภอแม่ออน เชียงใหม่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลทาเหนือ กิ่งอำเภอแม่ออน เชียงใหม่