ข้อมูลตำบลสันติสุข กิ่งอำเภอดอยหล่อ เชียงใหม่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลสันติสุข แยกออกจากตำบลยางครามเมื่อปี พ.ศ.2534 เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอดอยหล่อ มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านสันมะค่า หมู่ 2 บ้านหนองเหียง หมู่ 3 บ้านทุ่งปุย หมู่ 4 บ้านสบอาว หมู่ 5 บ้านสันนกแก้ว หมู่ 6 บ้านใหม่หนองหอย หมู่ 7 บ้านโป่งจ้อ หมู่ 8 บ้านแม่แตง หมู่ 9 บ้านสันติสุข

พื้นที่

พื้นที่โดยส่วนใหญ่เป็นที่ราบใกล้ภูเขา บางพื้นที่ฤดูร้อนแล้งจัดและขาดแคลนน้ำ บางพื้นที่ฤดูฝนน้ำท่วม มีเนื้อที่ประมาณ 90 ตร.กม. หรือประมาณ 56,250 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.ยางคราม กิ่ง อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติดต่อ ต.สองแคว และ ต.ดอยหล่อ กิ่ง อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.สองแคว กิ่ง อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำการเกษตร
อาชีพเสริม รับจ้าง ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,564 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,123 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 71.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากทางหลวงหมายเลข 108 (เชียงใหม่ - ฮอด) ผ่านระหว่างตำบลสันติสุขกับตำบลสองแคว ถนนติดต่อระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนลาดยาง

ผลิตภัณฑ์

ใส้อั่ว,แคบหมู,น้ำพริกหนุ่ม,ไวน์ผลไม้

สถานที่

1. วัดป่าลาน
2. วัดหนองเหียง
3. วัดศิลามงคล
4. วัดห้วยดินจี่
5. วัดคันธาวาส
6. วัดใหม่หนองหอย
7. อารามโป่งจ้อ
8. อารามหนองหอยเก่า

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำพริกหนุ่ม
2 ผ้าห่มพระ ผ้าห่มพระ
3 แคบหมู
4 ไวน์ผลไม้ ไวน์สับปะรด ไวน์มะขามป้อม ไวน์มะเฟือง ไวน์ลำไย ไวน์กระเจี๊ยบ
5 ไส้อั่ว ผลิตภัณฑ์ไส้อั่ว ทำมาจากหมู มีรสชาติอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่ใส่สารกันบูด สามารถเก็บไว้ได้นาน

สินค้าโอทอป ตำบลสันติสุข กิ่งอำเภอดอยหล่อ เชียงใหม่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสันติสุข กิ่งอำเภอดอยหล่อ เชียงใหม่