ข้อมูลตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง ลำพูน

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเวียงยอง เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ซึ่งประกอบด้วย 7 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านพระยืน, หมู่ที่ 2 บ้านแม่สารป่าแดด, หมู่ที่ 3 บ้านเวียงยอง, หมู่ที่ 4 บ้านแม่สารบ้านตอง, หมู่ที่ 5 บ้านแม่สารป่าขาม, หมู่ที่ 6 บ้านศรีบุญชู, หมู่ที่ 7 บ้านวังไฮ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.เหมืองง่า, ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ในเมือง, ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,413 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,100 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

ผ้าฝ้ายยกดอก-ผ้าพื้นเมือง-ผ้าทอ-เทียนหอม

สถานที่

1. วัดต้นแก้ว
2. วัดบ้านตอง
3. วัดป่าขาม
4. วัดป่าแดด
5. วัดพระยืน
6. วัดศรีบุญชู
7. วัดศรีเมืองยู้
8. วัดหัวขัว

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำปลาหวาน(หริภุญชัย)สูตรดั้งเดิม/สูตรลำไย น้ำปลาหวาน(หริภุญชัย)สูตรดั้งเดิม/สูตรลำไย
2 ผ้าทอยกดอก ผ้าทอยกดอก
3 ผ้าทอยกดอก ผ้าทอยกดอก
4 ผ้าฝ้ายทอมือยกดอก ผ้าฝ้ายทอมือยกดอก
5 ผ้าฝ้ายทอยกดอก ผ้าฝ้ายทอยกดอก
6 ผ้าฝ้ายทอยกดอกลำพูน ผ้าฝ้ายทอยกดอกลำพูน
7 ผ้าฝ้ายยกดอก เป็นผ้าที่ทอด้วยผ้าไหม และผ้าฝ้าย มีลวดลายที่เป็นเอก ลักษณะของ ต.เวียงยอง เป็นการทำแบบโบราณ ที่เป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ มีสีสันสวยงาม
8 ผ้าฝ้ายยกดอก ผ้าฝ้ายยกดอก
9 ผ้าฝ้ายยกดอก ผ้าฝ้ายยกดอก
10 ผ้าฝ้ายแปรรูป ผ้าฝ้ายแปรรูป
11 ผ้าพื้นเมือง ผ้าพื้นเมือง
12 ผ้ายกดอก ผ้ายกดอก
13 ผ้ายกดอก (นางอัมรา ทาสัก) ผ้ายกดอก
14 ผ้าไหมยกดอก ผ้าไหมยกดอก
15 ผ้าไหมยกดอก ผ้าไหมยกดอก
16 ผ้าไหมยกดอก ผ้าไหมยกดอก
17 ผ้าไหมยกดอก ผ้าไหมยกดอก
18 ผ้าไหมยกดอก (นางสาวผ่อง) ผ้าไหมยกดอก
19 ผ้าไหมยกดอก (นางเกษร ศรีพนม) ผ้าไหมยกดอก
20 หัตถกรรมผ้าทอ หัตถกรรมผ้าทอมือ เช่น ผ้าฝ้ายยกดอก ผ้าไหมยกดอก
21 หัตถกรรมผ้าไหม หัตถกรรมผ้าไหม
22 เทียนหอม เทียนหอม
23 เสื้อผ้าฝ้ายสำเร็จรูป เสื้อผ้าฝ้ายสำเร็จรูป

สินค้าโอทอป ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง ลำพูน

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง ลำพูน