ข้อมูลตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง ลำพูน

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลศรีบัวบาน ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองลำพูน ประกอบไปด้วย 12 หมู่บ้าน อยู่ห่างจากอำเภอเมืองลำพูน ประมาณ 15 กิโลเมตร

พื้นที่

ตำบลศรีบัวบานมีสภาพเป็นพื้นที่ราบสูง มีภูเขาล้อมรอบ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและมีเขตป่าชุมชน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ้านกลาง และตำบลมะเขือแจ้
ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอแม่ทา ตำบลทาทุ่งหลวง และตำบลทาสบเส้า
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอแม่ทา ตำบลทาปลาดุก ตำบลทาสบเส้า
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน

อาชีพ

เกษตรกรรม, รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. คิดเป็นร้อยละ 98.00

การเดินทาง

มีถนนติดต่อกับอำเภอยาว ตามถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ห่างจากอำเภอประมาณ 11 กิโลเมตร เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 สาย ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ จำนวน 63 สาย ถนนลาดยาง จำนวน 12 สาย ถนนลูกรัง จำนวน 38 สาย

ผลิตภัณฑ์

น้ำพริกลาบ

โรงแรม
1 สวนสายน้ำแร่ 9 ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร : 0 5355 3557 จำนวนที่พัก 5 ห้อง, ราคา 350 - 500 บาท

ร้านอาหาร
1 ปักษ์ใต้บ้านเรา หมู่ 2 ตำบลศรีบัวบาน อาหาร- เครื่องดื่ม ตามสั่งทุกชนิด
2 ไก่อบหม้อดิน หมู่ที่ 2 ตำบลศรีบัวบาน อาหาร-เครื่องดื่ม ตามสั่งทุกชนิด

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำพริกตาแดง, น้ำพริกลาบ
2 ผลิตภัณฑ์จากเศษไม้ ผลิตภัณฑ์จากเศษไม้
3 ผ้าทอ ผ้าทอ
4 ลำพูนไหมไทย ลำพูนไหมไทย
5 เครื่องประดับชุดละคร-นาฎศิลป์ เครื่องประดับชุดละคร-นาฎศิลป์

สินค้าโอทอป ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง ลำพูน

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง ลำพูน