ข้อมูลตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง ลำพูน

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลเหล่ายาว ตั้งอยู่ในเขตลุ่มน้ำลี้ทางตอนเหนือของเขตพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง 7 กิโลเมตร มีหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ จำนวน 11 หมุ่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่เป็นเชื้อสายไทยใหญ่

พื้นที่

ตำบลเหล่ายาวเป็นพื้นที่ราบอยู่ทางตอนกลางและทิศตะวันตกของอำเภอบ้านโฮ่งตามแนวแม่น้ำลี้ไหลผ่าน ส่วนทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นภูเขาเตี้ย ๆ มีลักษณะคล้ายลูกคลื่น ซึ่งเป็นแนวเขตติดต่อกับอำภอป่าซาง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.หนองปลาสวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

อาชีพ

ทำสวน ทำไร่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,598 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 2,105 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

ลำไยอบแห้ง,น้ำผึ้งลำไย

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง ลำพูน