ข้อมูลตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง ลำพูน

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองปลาสะวาย เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอบ้านโฮ่ง ซึ่งประกอบด้วย 5 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองสูน, หมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาสะวาย, หมู่ที่ 3 บ้านท่ากอม่วง, หมู่ที่ 4 บ้านหนองเขียด, หมู่ที่ 5 บ้านห้วยสะแหล

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.หนองล่อง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
ทิศใต้ ติดต่อกับ จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ศรีเตี้ย, ต.เหล่ายาว, ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จ.เชียงใหม่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,117 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 120 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 10.70 ของจำนวนหลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอมือ, ผ้าทอยกดอก, ผ้าทอตีนจก, ผ้าตีนจก

สถานที่

1. วัดครุฑเวฬุวัน
2. วัดท่ากอม่วง
3. วัดสันเจดีย์ริมปิง
4. วัดหนองสูน
5. วัดห้วยสะแหล

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าตีนจก ผ้าทอตีนจก (ชายผ้าถุง) คือ ผ้าทอมือตามภูมิปัญญาของท้องถิ่น "ตีน" ในภาษาพื้นเมือง หมายถึง ชายผ้าถุง "จก" หมายถึง การล้วง หรือเอามือสอด ดังนั้น การทำผ้าตีนจก คือ การทอโดยใช้มือล้วงฝ้ายเพื่อทำลวดลาย
2 ผ้าทอมือ, ผ้าทอยกดอก, ผ้าทอตีนจก
3 ลำไยอบแห้งสีทอง ลำไยอบแห้งสีทอง

สินค้าโอทอป ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง ลำพูน

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง ลำพูน