ข้อมูลตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง ลำพูน

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมสภาตำบลตะเคียนปม ได้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 ต่อมาในปี 2539 ได้รับการจัดตั้งและยกฐานะขึ้นเป็น "องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม" เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 ตามาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไปเล่มที่ 113 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 และมีผลใช้บังคับ ในวันที่ 30 มีนาคม 2539

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ทาแม่ลอบ อ.แม่ทา จ.ลำพูน
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ผ้าทอตีนจก

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,679 ครัวเรือน

การเดินทาง

ตามเส้นทางถนน แม่อาว-ทุ่งหัวช้าง ห่างจากตัวจังหวัดลำพูน 70 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม. โดยรถประจำทางหรือรถยนต์ส่วนตัว

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอตีนจก

สถานที่

1) อ่างเก็บน้ำแม่ลี้ตอนบน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าทอตีนจก เป็นผ้าซิ่นตีนจกที่มีลวดลายยกดอก แล้วแต่ลายของผ้า นำมาตัดตกแต่งเป็นชุดต่าง ๆ
2 ผ้ารองจาน ผ้ารองจาน
3 ผ้าไหมยกดอก ผ้าไหมยกดอก ทอด้วยกี่มือล้วน ใช้เส้นไหมแท้ เป็นผ้าที่ใช้ในงานราชพิธีต่าง ๆ

สินค้าโอทอป ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง ลำพูน

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง ลำพูน