ข้อมูลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง ลำพูน

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลม่วงน้อย แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกอยู่ในเขตการปกครองรูปแบบเทศบาลตำบล มี 7 หมู่บ้าน ส่วนที่สองเป็นสภาตำบล มี 1 หมู่บ้าน (เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 3) ปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้รวมสภาตำบลม่วงน้อยกับเทศบาลตำบลม่วงน้อย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 75ง วันที่ 9 กรกฎาคม 2547

พื้นที่

เป็นที่ราบมีแม่น้ำทาเป็นแหล่งน้ำสำคัญ ใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปัจจุบันแหล่งน้ำได้ตื้นเขินและฝนไม่ตกตามฤดูกาล ทำให้เกษตรต้องใช้น้ำใต้ดินมาช่วยดำเนินการประกอบอาชีพ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลป่าซาง
ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลมะกอก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองจี้
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แรง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ประปา ตู้โทรศัพท์ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอป่าซางไปทางทิศใต้ ตามเส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 106 ถนนลำพูน -ลี้ ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

หอมแดงแห้ง,หัตถกรรมไม้มะม่วง,ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดป่าตาล หมู่ที่ 5 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง
2 ลำน้ำแม่ทา หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กรอบรูปตุ๊กตา กรอบรูปตุ๊กตา กรอบรูปไม้
2 ชุดเครื่องแต่งกายสตรี ชุดเครื่องแต่งกายสตรี
3 ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย สินค้า ทำมาจากผ้าฝ้ายทอมือ ของ จ.ลำพูน ผสมผสานกับความทันสมัยของผ้าหนังเทียม (Suede) ให้ดูทันสมัย และใช้งานได้จริง
4 หอมแดง หัวหอมแดงแห้ง
5 หัตถกรรมไม้แกะสลัก หัตถกรรมไม้แกะสลัก
6 เสื้อผ้าฝ้ายสำหรับเด็ก เสื้อผ้าฝ้ายสำหรับเด็ก
7 เสื้อสตรี เสื้อสตรี
8 แกะสลักไม้ แกะสลักไม้

สินค้าโอทอป ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง ลำพูน

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง ลำพูน