ข้อมูลตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง ลำปาง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลนิคมพัฒนา เมื่อปี พ.ศ. 2511 - 2512 ได้มีราษฎรอพยพมาจากตำบลบ้านสา และตำบลสบมาย อำเภอแจ้ห่ม เนื่องจาก 2 ตำบลนี้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนกิ่วลม ทางราชการจึงได้จัดสรรที่ดินให้ โดยแบ่งให้ครอบครัวละ 15 ไร่ อาศัย 2 ไร่ เป็นที่ทำกิน 13 ไร่ โดยขึ้นอยู่กับกรมประชาสงเคราะห์ สาเหตุที่เรียกว่าตำบลนิคมพัฒนา เพราะ นิคมสร้างตนเองกิ่วลมเป็นผู้จัดสรรที่ดิน จึงให้ชื่อว่า "ตำบลนิคมพัฒนา"

พื้นที่

ลักษณะเป็นที่ราบสูง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ มีบางส่วนเป็นป่าเสื่อมโทรมและถูกบุกรุกเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย มีเนื้อที่ประมาณ 60,750 ตร.กม. หรือประมาณร้อยละ 5.25 ของพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
ทิศใต้ ติดกับ ต.ทุ่งฝาย อ.เมือง จ.ลำปาง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ต้นธงชัย ต.บ้านเอื้อม ต.บ้านค่า จ.ลำปาง

อาชีพ

อาชีพหลักทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่ ปลูกผักสวนครัว การเลี้ยงสัตว์ และรับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,645 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 250 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบล ใช้เส้นทางรถยนต์สายหลัก เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1035 สายลำปาง - แจ้ห่ม ซึ่งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง ระยะทางประมาณ 15.05 กม.

ผลิตภัณฑ์

ข้าวซ้อมมือปลอดสารพิษ

สถานที่

1) ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา
2) สถานีตำรวจภูธรตำบลทุ่งฝาย
3) ศูนย์พัฒนาเพื่อชีวิตใหม่ แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
4) สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดลำปาง
5) ที่ทำการนิคมสร้างตนเองกิ่วลม
6) ที่ทำการ อบต.
7) สถานีอนามัยประจำตำบล

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวซ้อมมือปลอดสารพิษ เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวซ้อมมือ
2 ข้าวเกลียบสมุนไพร ข้าวเกลียบสมุนไพร
3 ผ้าทอ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผ้าทอ ที่มีลวดลายหลายรูปแบบ
4 ไวน์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากผลไม้ หลายชนิด หลายรูปแบบ

สินค้าโอทอป ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง ลำปาง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง ลำปาง