ข้อมูลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม ลำปาง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลทุ่งผึ้ง ได้ก่อตั้งมาเมื่อปี พ.ศ.2425 โดยแยกการปกครองออกมาจากตำบลแม่สุก ราษฎรได้ตั้งรากฐานอยู่อาศัยและทำมาหากิน ตามที่ลุ่มแม่น้ำตากและแม่น้ำวัง ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวมีต้นเรียงขนาดใหญ่น้อยขึ้นเป็นจำนวนมาก บริเวณกลางทุ่งนา ตามริมฝั่งแม่น้ำ ประกอบกับมีผึ้งป่ามาอาศัยต้นเรียงเป็นจำนวนมากหลายร้อยรัง จึงได้ตั้งชื่อตำบลว่า "ตำบลทุ่งผึ้ง" ตำบลทุ่งผึ้ง ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอแจ้ห่ม ประกอบไปด้วย 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านทุ่งฮ้าง บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 2 บ้านหัวฝาย บ้านทุ่งผึ้ง บ้านช่อฟ้า บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 6

พื้นที่

สภาพลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีป่าไม้ล้อมรอบ มีที่ลาดเชิงเขา และมีที่ราบลุ่มใกล้แม่น้ำบางส่วน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ร่องเคาะ และ ต.วังใต้ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
ทิศใต้ ติดกับ ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม และ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์
อาชีพเสริม รับจ้าง ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,222 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 185 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 14.75 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากที่ว่าการอำเภอแจ้ห่มเดินทางไปทางทิศเหนือ ตามถนนสายแจ้ห่ม-วังเหนือ จนถึงระหว่างหลักกิโลเมตร 28-29 มีทางแยกเข้าสู่ตำบล ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร สภาพถนนหลักโดยทั่วไปเป็นถนนลาดยาง รพช. ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีต มีทางลูกรังบางส่วน ยกเว้นหมู่ที่ 5 เป็นทางดินและลูกรัง

ผลิตภัณฑ์

กระเทียมดอง ไม้กวาดดอกหญ้า หมวกจักสานไม้ไผ่

สถานที่

1) วัดพระธาตุมหาปน
2) น้ำตกตาดเหมย

สถานที่ท่องเที่ยว
1 น้ำตกแม่เหมย ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท น้ำตกมีทั้งหมด 9 ชั้น มีน้ำไหลตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคม-กันยายน จะสวยงามมาก การเดินทางเข้าสู่น้ำตกตาดเหมยใช้เส้นทางจากบ้านทุ่งฮ้าง หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งผึ้ง-น้ำตกตาดเหมย ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร ควรใช้ยานพาหนะเป็นรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ บริเวณน้ำตกตาดเหมยเป็นที่ตั้งของที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทที่ 3(น้ำตกตาดเหมย) มีพื้นสนามที่กว้างขวาง เหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
2 น้ำตกตาดเหมย
3 น้ำตกตาดเหมย
4 วัดพระธาตุมหาปน วัดพระธาตุมหาปน เดิมชื่อว่า "พระธาตุมหาป้น" สถานที่วัดเป็นป่ามีไม้มากมาย มีลักษณะเป็นป่าทึบ พระพุทธเจ้าได้เสด็จธุดงค์มาถึงสถานที่นี้ เกิดปวดฟัน พระพุทธเจ้าตรัสว่า ทำให้ฟันสั่นคลอนก่อนจึงจะหลุดออกในที่สุดฟันพระพุทธเจ้าก็หลุดออก จนหายจากการปวดฟัน ชาวบ้านก็เก็บฟันของพระพุทธเจ้าไว้ และนำอิฐมาก่อเป็นรูปเจดีย์ จนเรียกว่า "พระธาตุมหาป้น" คือ ป้น(พ้น) จากการเจ็บปวดฟัน เพราะฟันของพระพุทธเจ้าสั่นคลอนจนได้รับความเจ็บ และฟันก็หลุดออก
5 วัดพระธาตุมหาปน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเทียมดอง เป็นกระเทียมดองที่มีสีสวยตามธรรมชาติ มีรสชาดอร่อย ไม่ใส่สารกันบูด เก็บไว้ได้นาน และราคาถูก
2 หมวกจักสานไม้ไผ่ เป็นหมวกจักสานทำจากตอกไม้ไผ่ ทำด้วยมือทุกขั้นตอน ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ ใช้ใส่กันแดดกันฝน ใช้ได้ทนทาน และราคาถูก
3 หัตถกรรมจากเม็ดมะค่า หัตถกรรมจากเม็ดมะค่า
4 ไม้กวาดดอกหญ้า เป็นไม้กวาดที่ทำจากดอกหญ้า (ดอกก๋ง) ใช้ปัดกวาดบ้านเรือนที่อยู่อาศัย มีความแน่นหนา คงทน ไม่หลุดง่าย และราคาถูก

สินค้าโอทอป ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม ลำปาง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม ลำปาง