ข้อมูลตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน ลำปาง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลแม่ปะตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ประกอบด้วยหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแม่ปะหลวง บ้านแม่ปะแพะ บ้านท่ามะเกว๋น บ้านปางกุ่ม บ้านท่าผา บ้านหัวทุ่ง บ้านแม่ปะดอย บ้านสันทราย และบ้านท่าอุดม

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ มีบางส่วนเป็นป่าสงวนแห่งชาติ มีลักษณะเป็นป่าเสื่อมโทรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.แม่ถอด จ.ลำปาง
ทิศใต้ ติดกับ ต.แม่บอก อ.เถิน จ.ลำปาง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงโค ทอผ้า รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 4,741 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบล จากตัวอำเภอเถินใช้เส้นทางหลวงแผ่นหมายเลข 1 (พหลโยธิน) มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 2 กม. ถึงเขตตำบลแม่ปะ สภาพถนนของหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีต

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ทอผ้า

สถานที่

1. วัดบ้านแม่ปะหลวง
2. วัดแม่ปะดอย
3. วิทยาลัยการอาชีพเถิน

ร้านอาหาร
1 ครัวป้าแจ๋ว ถนนพหลโยธิน กม. 517-518 (ลำปาง-ตาก) อาหารตามสั่ง เครื่องดื่มต่าง ๆ กาแฟสด
2 รสเสวย ถนนพหลโยธิน กม. 517-518 (ลำปาง-ตาก) อาหารทั่วไป เครื่องดื่มต่าง ๆ กาแฟสด

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ชั้นวางของเอนกประสงค์
2 ผ้าปักตัวอักษร ผ้าทอมีหลากหลายชนิด นำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง

สินค้าโอทอป ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน ลำปาง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน ลำปาง