ข้อมูลตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน ลำปาง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลแม่ถอด ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ได้รับการประกาศให้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลจากกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชั้น 5 ประกอบด้วย 13 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแม่เตี๊ยะในบ้านแม่ถอด บ้านแม่เติน บ้านแม่แก่ง บ้านนา บ้านไร่ บ้านสบเติน บ้านดงไชย บ้านแม่เตี๊ยะนอก บ้านทุ่งเจริญ บ้านแม่ถอดใต้ บ้านท่าสามัคคี บ้านสุขสวัสดิ์ บ้านแม่เตินเหนือ

พื้นที่

ตำบลแม่ถอดส่วนใหญ่ สภาพพื้นที่เป็นภูเขาประมาณร้อยละ 65 ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งอยู่บริเวณทั่วไปของตำบลโดยบริเวณตอนล่างของเขาจะเป็นที่ราบ มีแม่น้ำไหลผ่านหมู่ที่ 1,8,11,2,10,6 และ 9 ภูเขาเตี้ย ๆ บริเวณหมู่ที่ 3,4,5,7 และ 12

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อ.เสริมงาม และ อ.สบปราบ จ.ลำปาง
ทิศใต้ ติดกับ ต.ล้อมแรด และ ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.นาโป่ง อ.เถิน และ อ.ลี้ จ.ลำปาง

อาชีพ

อาชีพหลักคือ ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริมคือ เลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ สุกร ไก่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,764 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 50 หลังคาเรือน

การเดินทาง

จากกรุงเทพใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ผ่านอยุธยา อ่างทอง นครสวรรค์ กำแพงเพชร ตาก เข้าสู่เขาจังหวัดลำปาง ระยะทาง 80 กิโลเมตร เขตตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน ถนนสายเข้าหมู่บ้านของตำบลแม่ถอด เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลูกรังติดต่อระหว่างหมู่บ้านต่าง ๆ

ผลิตภัณฑ์

เพชรประดับ,ผ้าฝ้าย

สถานที่

1. วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์
2. ถ้ำผาขัน

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ย ๆ ก่อนถึงบ้านแม่เตินเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทและมีโบสถ์ที่สร้างโดยใช้ไม้สักแกะสลักลวยลายสวยงาม ทั้งหลังและมีถ้ำธรรมชาติเหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและผู้ที่ชอบบรรยากาศแบบธรรมชาติและผู้ที่ประสงค์จะปฏิบัติธรรม
2 ถ้ำผาขัน ถ้ำผาขันตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านแม่ถอดระยะทางประมาณ 16 กม. เป็นถ้ำและมีน้ำตกที่สวยงามในเชิงอนุรักษ์ผู้ที่นิยมสัมผัสความเป็นธรรมชาติของหินย้อย หินงอก สายธารน้ำไหล

ร้านอาหาร
1 กุ๊กกี้ชีฟุ๊ด บ้านท่าผา ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง จำหน่ายอาหารทะเล
2 ร้านโกแดง บ้านดอนไชย หมู่ที่ 7 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปา จำหน่ายอาหารทั่วไป

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ตอสัก 4 ตอสัก 4
2 ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าทอมือลายพื้นเมือง
3 พระพุทธรูป พระพุทธรูป
4 แก้วโป่งข่าม แก้วโป่งข่ามมีหลายชนิดตามสภาพของแก้ว สีฟ้า ข้าวตอกพระร่วง สีฟ้าแล ขนเหล็กใส ขนเหล็กตัน ปลวกทองคำ ปลวกเขียว ซึ่งจัดทำในรูปเครื่องประดับเช่น หัวแหวน สร้อยคอ แขน ล๊อกเก็ต

สินค้าโอทอป ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน ลำปาง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน ลำปาง