ข้อมูลตำบลวังดิน อำเภอเมือง อุตรดิตถ์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลวังดิน เดิมเคยอยู่กับตำบลบ้านด่าน โดยแยกมาตั้งเป็นตำบลวังดินเมื่อปี พ.ศ. 2507 มีนายบุญมี วงษ์แก้ว เป็นกำนันคนแรก เดิมนั้นมีนายชัยนาม วงษ์พานิช เป็นกำนันตำบลบ้านด่าน แต่เดิมตำบลวังดิน มี 6 หมู่บ้าน ประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนไทยภาคเหนือ พูดภาษา “คำเมือง” (ภาษาคำเมือง) วัฒนธรรมประเพณีสืบทอดมาจากภาคเหนือ

พื้นที่

ตำบลวังดิน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ระยะทางห่างจากอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ถึงตำบลวังดิน 28 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 47 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 29,375 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต. น้ำหมัน อ. ท่าปลา จ. อุตรดิตถ์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต. บ้านด่าน อ. เมือง จ. อุตรดิตถ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต. ร่วมจิต อ. ท่าปลา จ. อุตรดิตถ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต. ขุนฝาง อ. เมือง จ. อุตรดิตถ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,106 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 110 หลังคาเรือน

การเดินทาง

เส้นทางสายหลัก 2 สาย เป็นทางลาดยางของ รพช. สายบ้านด่านวังหิน – น้ำหมัน สายหม่อนหินขาว – ยางโทน การเดินทาง มีรถประจำทางผ่าน 1 สาย

ผลิตภัณฑ์

ข้าวหอมมะลิ ผ้าทอพื้นเมือง และน้ำตกวังดิน

สถานที่

1) มีวัด 6 แห่ง
2) โรงเรียน 3 แห่ง
3) สถานีอนามัย 1 แห่ง
4) หน่วยบริการประชาชน 1 แห่ง
5) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
6) แหล่งท่องเที่ยวคือ น้ำตกวังดิน

สถานที่ท่องเที่ยว
1 น้ำตกวังดิน น้ำตกวังดิน ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านวังข่า ต.วังดิน อ.เมืองฯ จ.อุตรดิตถ์

ร้านอาหาร
1 คุณต๋อง หมู่ที่ 6 ต.แสนตอ อ.เมืองฯ จ.อุตรดิตถ์ อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวกล้องเพาะงอกสมุนไพร ข้าวกล้องเพาะงอกสมุนไพร
2 ข้าวหอมมะลิตำบลวังดิน - ข้าวหอมมะลิบรรจุถุงขาย ปริมาณ 5 ก.ก. และ 2 ก.ก. - ข้าวกล้องหอมมะลิบรรจุถุงขาย ปริมาณ 5 ก.ก. และ 2 ก.ก.
3 ผ้าทอลายสอง (ดอกแก้ว) ผ้าทอลายสอง (ดอกแก้ว)

สินค้าโอทอป ตำบลวังดิน อำเภอเมือง อุตรดิตถ์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลวังดิน อำเภอเมือง อุตรดิตถ์