ข้อมูลตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด อุตรดิตถ์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลแสนตอ มีราษฎรอพยพมาจากเมืองหลวงพระบาง ประเทศลาวเป็นส่วนใหญ่ เพราะภาษาถิ่นเดียวกัน มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อำเภอน้ำปาดปัจจุบัน สาเหตุที่ชื่อแสนตอคือ ราษฎรได้แผ้วถางป่าชื่อเดิมเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ต้นไม้ใหญ่ถูกตัดโค่นลง เพื่อที่จะตั้งที่ว่าการอำเภอน้ำปาด ราษฎรเห็นว่าจะตั้งชื่อตำบลอะไรดีจึงมีความเห็นพ้องต้องกันว่าน่าจะชื่อตำบลแสนตอ เพราะเหตุว่ามีตอไม้เป็นแสน ๆ ต้น จึงตั้งชื่อว่าตำบลแสนตอ ดังกล่าว “ตำบลแสนตอ” มีพื้นที่ประมาณ 203.45 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่ออกเป็น 8 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านปากปาด หมู่ที่ 2 บ้านห้วยไคร้ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยหูด หมู่ที่ 4 บ้านแสนตอ หมู่ที่ 5 บ้านสวน หมู่ที่ 6 บ้านนาคันทุง หมู่ที่ 7 บ้านหัวนา หมู่ที่ 8 บ้านท่านา

พื้นที่

สภาพภูมิประเทศทั่วไปส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขา ซึ่งเป็นเขตป่าสงวน แห่งชาติทั้งด้านทิศเหนือและทิศใต้ ส่วนบริเวณตอนกลางของพื้นที่เป็นที่ราบระหว่างภูเขา มีลำน้ำปาดพาดผ่านตอนกลางของพื้นที่ ซึ่งเป็นเขตที่อยู่อาศัยและเขตถื้นที่เกษตรกรรม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต. ท่าแฝก อ. ท่าปลา
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต. น้ำไผ่ อ. น้ำปาด
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต. บ้านฝาย อ. น้ำปาด
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต. ผาเลือด อ. ท่าปลา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,607 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 147 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 8.96 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางโดยรถโดยสารประจำทางตามเส้นทางหมายเลข 1045 อุตรดิตถ์ – เขื่อนสิริกิติ์ เลี้ยวซ้ายถึงทางหลวงหมายเลข 1339 ถึงสามแยกสักใหญ่ เลี้ยวซ้ายตามเส้นทางหมายเลข 1047 รวมระยะทางจาก จังหวัดอุตรดิตถ์ – ตำบลแสนตอ 72 กิโลเมตร หรือจากที่ว่าการอำเภอน้ำปาด – ตำบลแสนตอ 7 ก.ม.

ผลิตภัณฑ์

กระเทียมดอง, สับปะรดแก้ว

สถานที่

1) ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
2) โรงพยาบาลน้ำปาด
3) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำปาด
4) สถานีตำรวจภูธรอำเภอน้ำปาด
5) ธนาคารออมสิน, กรุงไทย, ธกส.
6) ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอน้ำปาด
7) สำนักงานประถมศึกษาอำเภอน้ำปาด
8) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอน้ำปาด

โรงแรม
1 กิจสัมฤทธิ์ เลขที่ 353 หมู่ที่ 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055-481485 250-400 บาทต่อคืน

ร้านอาหาร
1 ครัวกัญญาณี 115/6 หมู่ที่ 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ อาหารจานเดียว และอาหารตามสั่ง
2 ป้าน้อย 55 หมู่ที่ 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 05 อาหารจานเดียว และอาหารตามสั่ง
3 ป้าสำราญ 76 หมู่ที่ 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ อาหารจานเดียว และอาหารตามสั่ง
4 อารีย์โภชนา 24 หมู่ที่ 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 05 อาหารจานเดียว และอาหารตามสั่ง
5 เจ้าคุณทิพย์ 335/2 หมู่ที่ 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ อาหารจานเดียว และอาหารตามสั่ง
6 เรือนเขียว 1/58 หมู่ที่ 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ อาหารจานเดียว และอาหารตามสั่ง
7 เสียงทอง 8/8 หมู่ที่ 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0 อาหารจานเดียว และอาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเทียมดอง กระเทียมดอง
2 กระเทียมดอง เป็นผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตร (กระเทียม) นำมาแปรรูปโดยวิธีการดอง ไม่ใส่สารกันบูด บรรจุใส่ถุงและขวดโหลพลาสติก
3 น้ำพริกนรก น้ำพริกนรก

สินค้าโอทอป ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด อุตรดิตถ์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด อุตรดิตถ์