ข้อมูลตำบลคอรุม อำเภอพิชัย อุตรดิตถ์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ คือ เป็นดินแดนที่ท่านพระยาพิชัยดาบหัก ได้ร่วมกับทหารและราษฎรร่วมกันรบต่อต้านพม่า ที่จะข้ามฝั่งแม่น้ำน่านไปตีเมืองพิชัยที่บ้านหัวค่าย โดยช่วยกันตีทัพพม่าจนถอยล่าทัพกลับไป อีกประการหนึ่ง มีลำคลองอยู่มากมาย น้ำได้ไหลมารวมกันที่คลองละมุง แล้วไหลไปที่บ้านปากคลอง จึงเรียกชื่อตำบลว่า "คอรุม" มาจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

สภาพเป็นที่ราบลุ่ม เป็นพื้นที่การเกษตรเสียส่วนมาก มีพื้นที่ทั้งหมด 100.50 ตารางกิโลเมตร หรือ 62,863 ไร่ พื้นที่สาธารณะ ,ป่าสงวน และพื้นที่อยู่อาศัย 13,799 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลไร่อ้อย อ.พิชัย
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านหม้อ และตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลในเมือง ไร่อ้อย บ้านหม้อ โดยมีแม่น้ำน่านแบ่งเขตพรมแดน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองบัว คลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวนทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป เช่น ไปทำงานต่างจังหวัด ต่างประเ

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 9,791 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,334 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 85.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางระหว่างตำบลกับจังหวัดใช้เส้นทาง 1104 (อุตรดิตถ์-พิษณุโลก) ระยะททาง 45 กม. ระวห่างตำบลกับอำเภอเป็นถนนของกรมทางหลวง ระยะทาง 3 กิโลเมตร ในส่วนของตำบลกับหมู่บ้าน ใช้ถนนของ รพช. เป็นถนนลาดยางเสียเป็นส่วนมาก

ผลิตภัณฑ์

ปุ๋ยน้ำยาชีวภาพ

สถานที่

1) วัดเอกา
2) วัดขวางชัยภูมิ
3) วัดกองโค
4) สถานีไฟฟ้าย่อย
5) สถานีอนามัย
6) ที่ทำการ อบต.

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล่องบรรจุภัณฑ์ กล่องบรรจุภัณฑ์
2 ข่้าวกล้องหอมนิลตราเพชรคอรุม ข่้าวกล้องหอมนิลตราเพชรคอรุม
3 ผลิตภัณฑ์ไวน์ ผลิตภัณฑ์ไวน์
4 สารสกัดจากพืชสมุนไพรธรรมชาติ ปุ๋ยน้ำชีวภาพหอยเชอรี่ เป็นปุ๋ยน้ำที่มีธาตุสารอาหารสำหรับพืชครบ เป็นสารสกัดเพื่อกำจัดและขับไล่แมลงศัตรูพืช

สินค้าโอทอป ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย อุตรดิตถ์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย อุตรดิตถ์