ข้อมูลตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย อุตรดิตถ์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านโคนแต่เดิมนั้นชื่อ บ้านโคลน เหตุที่ชื่อบ้านโคนเพราะว่าหมู่บ้านตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำน่าน เมื่อยังไม่ได้สร้างเขื่อนสิริกิตติ์ พอถึงฤดูน้ำหลากน้ำท่วมทำให้ราษฎรในหมู่บ้านสัญจรไปมาไม่สะดวก ชาวบ้านจึงเรียกในทำนองประชดว่า บ้านโคลน และได้เรียกติดต่อกันมาเรื่อย ๆ จนได้มาเพี้ยนเป็นบ้านโคนจนปัจจุบัน แต่เดิมนั้นตำบลบ้านโคนขึ้นอยู่กับตำบลพญาแมน แยกมาเป็นตำบลบ้านโคนเมื่อปี พ.ศ. 2518

พื้นที่

ตำบลบ้านโคนสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะกับการทำนา อาชีพของราษฎรส่วนใหญ่ทำนา มีแม่น้ำน่านไหลผ่านจึงสามารถสูบน้ำขึ้นมาทำนาได้ปีละ 2 – 3 ครั้ง และมีสถานีรถไฟบ้านโคนใช้สัญจรไปมาของราษฎร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต. บ้านหม้อ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต. พรหมพิราม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต. นาอิน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต. พญาแมน

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,468 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 920 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากอำเภอพิชัยถึงบ้านโคน ระยะทาง 13 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

สุราแช่พื้นเมือง

สถานที่

1) วัดบุพพาราม
2) วัดหาดกำแพง
3) วัดคลองกระพั้ว
4) วัดเด่นกระต่าย (ไร่เจริญ)
5) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
6) สถานีอนามัยบ้านโคน

สถานที่ท่องเที่ยว
1 พระองค์ใหญ่คู่บ้าน ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

สินค้าที่น่าสนใจ
1 สุราแช่พื้นเมือง ไวท์องุ่น สับปะรด มะขาม กระเจี๊ยบ มะนาว

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย อุตรดิตถ์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย อุตรดิตถ์