ข้อมูลตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง แพร่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลทุ่งโฮ้ง แต่เดิมเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ประชาชนในท้องถิ่นเป็นชาวไทยพวน เรียกว่า "บ้านตั้งโฮ้ง" หมายความว่า ทั่งสำหรับช่างใช้รองรับในการตีเหล็ก จึงเกิดการสึกหรอหรือเป็นแอ่งหรือหลุมเนื่องจากประชาชนเกือบทุกหลังคาเรือนจะมีอาชีพตีเหล็ก ใช้เป็นภาชนะอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ จนได้ขนานนามว่าบ้าน "ตั้งโฮ้ง" ต่อมาได้เปลี่ยนหรือเพี้ยนไปเป็น "ทุ่งโฮ้ง"

พื้นที่

จากหมู่บ้านเล็ก ๆ ต่อมาก็มีประชาชนอพยพมาอยู่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งเป็นหมู่บ้านใหญ่ ตำบลทุ่งโฮ้งได้พัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย และหัตถกรรม ปัจจุบันได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.แม่หลาย ต.แม่ยม อ.เมือง จ.แพร่
ทิศใต้ ติดต่อ ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.น้ำชำ ต.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.แม่ธม ต.วังยม อ.เมือง จ.แพร่

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม ทำผ้าม่อฮ่อมและทอผ้าพื้นเมือง

สาธารณูปโภค

มีระบบสาธารณูปโภคสะดวก ครบถ้วนทั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ สามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการได้อย่างทั่วถึง

การเดินทาง

ห่างจากตัวจังหวัดแพร่ ประมาณ 4 กิโลเมตร การเดินทางสู่ตำบลสามารถใช้เส้นทางหลวง 101 ถนนยันตรกิจโกศล และเดินทางโดยเครื่องบินถึงสนามบินจังหวัดแพร่ และเดินทางต่ออีก 5 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

เสื้อหม้อห้อม

สถานที่

1. วัด 2 แห่ง วัดทุ่งโฮ้งเหนือ วัดทุ่งโฮ้งใต้
2. โรงเรียน 3 แห่ง โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้งเหนือ (อภิวังวิทยาลัย) ,โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้งใต้ (เขมะราษฎร์รังสฤษดิ์) ,โรงเรียนอนุบาลพรกมล
3. สถานที่ราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโฮ้ง ,สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่
4. แหล่งท่องเที่ยว แหล่งผลิตและจำหน่ายผ้าม่อฮ่อมที่ใหญ่ที่สุดในโลก

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ประเพณีกำฟ้าของไทยพวนบ้านทุ่งโฮ้ง "กำฟ้า" เป็นประเพณีอันสืบเนื่องมาจากบรรพบุรุษซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา ตั้งแต่ "พวน" ได้อพยพมาจากเมืองพวน แขวงเมืองเชียงขวาง อยู่ทางทิศตะวันออกของกรุงเวียงจันทร์ ถ้าสมัยนั้นมีถนนก็คงประมาณ 200 กิโลเมตรเศษ สาเหตุที่มาจะถูกต้อนหรือหนีภัยมาก็ไม่ทราบชัดเจน ตามประวัติไทยพวนบ้านทุ่งโฮ้งที่ (นายแสน เสนาธรรม) ได้เรียบเรียงไว้จากพงศาวดารลาวอย่างย่อไว้ว่า เดือน 12 ออกใกล้ 15 ค่ำ (วันที่ 12 พ.ย.2371)
2 วัด
3 ประเพณีกำฟ้าของไทยพวนบ้านทุ่งโฮ้ง (ต่อ) เจ้าน้อยเมืองพลบได้อาสาจะจับเจ้าอนุให้ได้ แล้วเมื่อไปพบก็ให้ทหาร 50 คน ล้อมไว้ และบอกแก่แม่ทัพไทยยกทหารไปจับเจ้าอนุ ฝ่ายเจ้านครหลวงพระบางได้ให้ท้าวมหาพรหม และหนานขัตติยะ ไปพบนายด่านเมืองพวน แล้วจึงพาไปจับเจ้าอนุได้พร้อมพระญาติวงศ์ ลงไปกรุงเทพฯ เมื่อเดือนยี่ออกใกล้ 11 ค่ำ (วันที่ 15 ม.ค. 2372) ถูกทรมานจนสิ้นพระชนม์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2372 คืออวสานแห่งชาตาของนครเวียงจันทร์บุรีศรีสัตนาคนหตุ ประชาชนพลเมืองชาวลาวหลายแสนคนถูกกวาดต้อนไล่ลงไปอยู่เมืองไทย และกลายเป็นพลเมืองไทยต่อมาตราบเท่าทุกวันนี้
4 วัด
5 ประเพณีกำฟ้าของไทยพวนบ้านทุ่งโฮ้ง (ต่อ) แต่บางพงศวดารลาวบันทึกไว้ว่า กองทัพไทยยึดเวียงจันทร์ เมื่อปี พ.ศ.2370 แล้วจึงได้ทำลายเมืองเวียงจันทร์เสีย ครอบครัวของเมืองเวียงจันทร์ก็ได้หลบหนีไปทางเมืองลคร, เมืองเชียงใหม่, เมืองลำพูน, เมืองแพร่, เมืองน่าน และเมืองหลวงพระบาง เป็นอันมาก ฯลฯ หากมาประมวลเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแล้ว รวมทั้งพวกพวนถูกเวียดนามไล่เข่นฆ่า และจับไปประหารชีวิต แม้แต่เจ้าเมืองพวนทั้งหลายเวียดนามก็จับไปฆ่าหมด ลองคิดดูว่าขณะนั้นพวนเกิดการยุ่งเหยิงวุ่นวาย ผู้คนระส่ำระสาย
6 ประเพณีกำฟ้าของไทยพวนบ้านทุ่งโฮ้ง (ต่อ) ดังนั้น บรรดาไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินจะอยู่ได้อย่างไร พวนจึงต้องหนีภัยจากเวียดนามเมื่อปี พ.ศ. 2372 และถูกกวาดต้อนมาพร้อมกับทหารหัวเมืองฝ่ายเหนือ ตอนยกทัพกลับเมืองไทยก็น่าจะเป็นความจริง เพราะวันเวลาจะใกล้เคียงกัน และอีกอย่างที่ผู้เฒ่าเล่าสืบมา "ไทยพวน" บ้านทุ่งโฮ้ง ได้อพยพมามีอายุราว 160-172 ปี (นับถึงปี 2544) จากพงศวดารลาวที่ได้ยกมาเล่าข้างต้น ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวพวนส่วนมากจึงคล้ายคลึงกันกับคนพื้นเมืองทั่วไป ที่ผิดแปลกไปกว่า "คนไทย" ทั่วไปคือ "ประเพณีกำฟ้า"
7 ประเพณีกำฟ้าของไทยพวนบ้านทุ่งโฮ้ง (ต่อ) ประเพณีกำฟ้านี้ ชาวไทยพวนทุ่งโฮ้งได้ถือปฏิบัติกันมานานเป็นร้อยกว่าปีเท่ากับการอพยพลงมาจากเวียงจันทร์ และก็ไม่เคยมีคนไทยพวนบ้านทุ่งโฮ้ง ถูกฟ้าผ่าตายเลย เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีอันเก่าแก่ที่สืบทอดมานานทางเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง โดยนายกเทศมนตรี(นายวชิรพงศ์ โกสิน)และสภาวัฒนธรรมตำบลทุ่งโฮ้ง, ชมรมไทยพวนบ้านทุ่งโฮ้ง, องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโฮ้ง และชาวไทยพวนบ้านทุ่งโฮ้งทุกคน จึงได้นำประเพณีกำฟ้าอันนี้มา จากที่ถือปฏิบัติแต่เดิมให้เข้าสู่ยุคสมัยนำวิถีชีวิตชาวไทยพวนทุกรูปแบบเข้าสู่สังคมไทย และสังคมโลก
8 ประเพณีกำฟ้าของไทยพวนบ้านทุ่งโฮ้ง (ต่อ) เพื่อจะให้เยาวชนรุ่นหลังได้รำลึกถึงบรรพบุรุษของไทยพวนอย่างลึกซึ้งและหวนแหน และสร้างความสามัคคีในหมู่พวนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ประเพณีกำฟ้า ประจำปี 2546 จะมีการจัดงานสืบทอดประเพณี ระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2546

โรงแรม
1 ทุ่งศรีไพบูลย์ ถ.ยันตรกิจโกศล 180
2 นครแพร่ ถ.ราชดำเนิน ต.ในเวียง 390,450
3 นครแพร่ทาวเวอร์ ถ.เหมืองหิต ต.ในเวียง 650,1,300
4 บัวขาว ถ.เจริญเมือง 120,240
5 บุษราคัม ถ.เจริญเมือง 180,300
6 ภราดร ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง 355,495
7 เทพวิมาน ถ.เจริญเมือง 160
8 แม่ยมพาเลสธานี ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง 700,800,2,500

ร้านอาหาร
1 ร้านก๋วยเตี๋ยวโบร ถ.ยันตรกิจโกศล อ.เมืองแพร่ ก๋วยเตี๋ยว,ข้าวคลุกกะปิ
2 ร้านอาหารฉัตรไชย ถ.ยันตรกิจโกศล อ.เมืองแพร่ อาหารทั่วไป
3 ร้านอาหารทุ่งหลวง ต.ป่าแดง อ.เมืองแพร่ อาหารทั่วไป
4 ร้านอาหารทุ่งแก้ว ถ.สายทุ่งโฮ้ง-ป่าแดง ต.เหมืองหม้อ อาหารพื้นเมือง
5 ร้านอาหารปลาสด ถ.ยันตรกิจโกศล อ.เมืองแพร่ อาหารประเภทปลา,อาหารทั่วไป
6 สวนอาหารบ้านฝ้าย ถ.ยันตรกิจโกศล ปากทางเข้า อ.สูงเม่น อาหารทั่วไป

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเปงหม้อห้อม กระเปงหม้อห้อม
2 กระเป๋าผ้าด้นมือ กระเป๋าผ้าด้นมือ
3 ชุดสตรีหม้อห้อมสำเร็จรูป ชุดสตรีหม้อห้อมสำเร็จรูป
4 ผลิตภัณฑ์จากผ้าหม้อห้อม ผลิตภัณฑ์จากผ้าหม้อห้อม
5 ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายม่อฮ่อม ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายม่อฮ่อม
6 ผลิตภัณฑ์หม้อห้อม ผลิตภัณฑ์หม้อห้อม
7 ผลิตภัณฑ์หม้อห้อม ผลิตภัณฑ์หม้อห้อม
8 ผ้าหม้อห้อม ผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม เป็นผ้าย้อมที่สวมใส่สบาย เนื้อผ้าดี สีสันสวยงาม ดูแลรักษาง่าย ราคาถูก มีให้เลือกมากมาย
9 ผ้าหม้อห้อม,ผ้าหม้อห้อมประยุกต์ ตัดเย็บเสื้อผ้า,กางเกง,กระโปรง,ผ้าหม้อห้อมประยุกต์
10 พรมเช็ดเท้าใยสังเคราะห์รูปช้าง พรมเช็ดเท้าใยสังเคราะห์รูปช้าง
11 สมุนไพรเพื่อสุขภาพโชคทวีโอสถ สมุนไพรเพื่อสุขภาพโชคทวีโอสถ
12 หมอนมะเฟืองมัดย้อม หมอนมะเฟืองมัดย้อม
13 เสื้อชุดสตรีหม้อห้อม (ชาวเหนือหม้อห้อม) เสื้อชุดสตรีหม้อห้อม
14 เสื้อบุรุษ เสื้อบุรุษ
15 เสื้อบุรุษ เสื้อบุรุษ
16 เสื้อบุรุษ (นางเสาร์แก้ว บุญมาก) เสื้อบุรุษ
17 เสื้อผ้าหม้อห้อมสำเร็จรูป เสื้อผ้าหม้อห้อมสำเร็จรูป
18 เสื้อสำเร็จรูป เสื้อสำเร็จรูป
19 เสื้อสำเร็จรูป (คุณประภาพรรณ) เสื้อสำเร็จรูป
20 เสื้อสำเร็จรูป (คุณปิยนุช) เสื้อสำเร็จรูป
21 เสื้อสำเร็จรูป (คุณพรรณี) เสื้อสำเร็จรูป
22 เสื้อสำเร็จรูป (คุณภิรมย์) เสื้อสำเร็จรูป
23 เสื้อสำเร็จรูปผ้าซิ่นหม้อห้อมย้อมมือ เสื้อสำเร็จรูปผ้าซิ่นหม้อห้อมย้อมมือ
24 เสื้อสูทหม้อห้อม เสื้อสูทหม้อห้อม
25 เสื้อหม้อห้อม (นางสาวตรีนุช) เสื้อหม้อห้อม (นางสาวตรีนุช)
26 เสื้อหม้อห้อม (ป้าเหลือง) เสื้อหม้อห้อม (ป้าเหลือง)
27 เสื้อหม้อห้อม ร้านธนาคารหม้อห้อม เสื้อหม้อห้อม ร้านธนาคารหม้อห้อม
28 เสื้อหม้อห้อมคาวบอย เสื้อหม้อห้อมคาวบอย
29 เสื้อหม้อห้อมตัดเย็บสำเร็จรูป เสื้อหม้อห้อมตัดเย็บสำเร็จรูป
30 เสื้อหม้อห้อมบาติก (นางเหลือง ทองสุข) เสื้อหม้อห้อมบาติก
31 เสื้อหม้อห้อมบุรุษ เสื้อหม้อห้อมบุรุษ
32 เสื้อหม้อห้อมสหกรณ์ทุ่งโฮ้ง เสื้อหม้อห้อมสหกรณ์ทุ่งโฮ้ง
33 เสื้อหม้อฮ้อม (นางจิราพร) เสื้อหม้อฮ้อม
34 เสื้อเข้ารูป ผ้ากัดลาย (นางสังวาล ปิติจะ) เสื้อเข้ารูป ผ้ากัดลาย (นางสังวาล ปิติจะ)

สินค้าโอทอป ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง แพร่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง แพร่