ข้อมูลตำบลต้าผามอก อำเภอลอง แพร่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลต้าผามอก อดีตเป็นด่านทางผ่านระหว่างลำปาง – แพร่ โดยผ่าน หมู่ที่ 1, 4 และ 7 สาเหตุชื่อ ผามอก เพราะย่อมาจาก ภูเขาที่เป็นหินผามีหมอกปกคลุม จึงใช้ชื่อว่า ผามอก

พื้นที่

ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาถึง 60% ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ลาดเอียงประมาณ 20% ใช้ปลูกพืชไร่ เป็นที่อยู่อาศัย 20% เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับทำนา ดินเป็นดินกรวดปนหิน ดินดำที่ขาดการบำรุง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต. เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ และ อ. แม่ทะ จ.ลำปาง
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านปิน อ.ลอง และ ต.บ้านปง อ.สูงเม่น จ.แพร่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ป่าแมต และ ต.วังธง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ ทำไร่
อาชีพเสริม ทอผ้าตีนจก

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของพื้นที่ จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 7 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 10.00
ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข พร. 1023 (อ. เมืองแพร่ – อ. ลอง) ถนนคอนกรีต 31 กม.
ถนนสาย รพช. 3046 (บ้านน้ำริน – ห้วยแม่ต้า) ถนนลาดยาง 18 กม.
ถนนสาย รพช. 3011 (บ้านน้ำริน - บ้านแป้น) ถนนลูกรัง 153 กม.

ผลิตภัณฑ์

สวนหินมหาราช และภูเขาหินปะการัง

สถานที่

1) อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง
2) ภูเขาหินปะการัง
3) ถ้ำผางาม
4) ถ้ำจ้ำเป็ด
5) ถ้ำผากลอง
6) เมืองโบราณ
7) ถ้ำไม้ล้านปี

สถานที่ท่องเที่ยว
1 สวนหินมหาราช และภูเขาหินปะการัง สวนหินมหาราช เป็นสวนสาธารณะ มีภูเขาหินที่เกิดจากปะการัง