ข้อมูลตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น แพร่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้ และสัตว์ป่า มีแม่น้ำไหลผ่าน และมีแหล่งน้ำขังเป็นแอ่งใหญ่น้อย ซึ่งชาวบ้านเรียก จำ และเมื่อมีการอพยพมาตั้งบ้านเรื่อนมากขึ้นจึงเรียกชื่อบ้านตามลักษณะแหล่งน้ำว่าน้ำจำ และกลายเป็นน้ำชำในปัจจุบัน

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การเพาะปลูก มีแม่น้ำยมไหลผ่าน มีคลองชลประทาน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ่งป่าหวาย อ.สูงเม่น, ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านปง อ.สูงเม่น จ.แพร่

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้สัก

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,945 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 2,319 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 77.42 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลโดยเดินทางจากตัวอำเภอสูงเม่น มาตำบลน้ำชำ โดยทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 101 (ถนนยันตรกิจโกศล) ระยะทางประมาณ 200 ม.

ผลิตภัณฑ์

หัตถกรรม-ไม้แกะสลัก

สถานที่

พระธาตุดอนแก้ว

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมทองม้วนแม่อำไพ ขนมทองม้วนแม่อำไพ
2 ชุดสำเร็จรูปสตรี ชุดสำเร็จรูปสตรี
3 เครื่องดื่มธัญพืชจากถั่วเหลืองชนิดผง เครื่องดื่มธัญพืชจากถั่วเหลืองชนิดผง
4 เรืออีแปะ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเศษไม้ เป็นเครื่องใช้ต่าง ๆ
5 โต๊ะไม้สัก โต๊ะไม้สัก
6 ไม้ปาเก้ ไม้ปาเก้

สินค้าโอทอป ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น แพร่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น แพร่