ข้อมูลตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง แพร่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านหนุน เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสอง ประกอบไปด้วย 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนุนเสือ หมู่ 2 บ้านหนุนใต้ หมู่ 3 บ้านลองลือบุญ หมู่ 4 บ้านศรีมูลเรือง หมู่ 5 บ้านศรีมูลเรือง หมู่ 6 บ้านลองลือบุญ หมู่ 7 บ้านศรีมูลเรือง หมู่ 8 บ้านลองลือบุญ หมู่ 9 บ้านดงพัฒนา หมู่ 10 บ้านหนุนเหนือ หมู่ 11 บ้านหนุนใต้

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่
ทิศใต้ ติดกับ ต.ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่
ทิศตะวันตก ติดกับ อ.งาว จ.ลำปาง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,722 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 960 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 55.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์กระดาษสา,แคบหมูไร้มัน,คุกกี้ไส้สับปะรด,คุกกี้ตราเด่

สถานที่

1. วัดทุ่งน้าว
2. วัดลองลือบุญ
3. วัดศรีมูลเรือง
4. วัดหนุนใต้
5. วัดหนุนเหนือ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระดาษสา กระดาษสา
2 กระดาษสาบาติกและผลิตภัณฑ์ กระดาษสาบาติกและผลิตภัณฑ์
3 กระดาษสาแผ่น กระดาษสาแผ่น
4 กระเทียมโทนดองน้ำผึ้ง กระเทียมโทนดองน้ำผึ้ง
5 กล่องทิชชูเยื่อปอสา กล่องทิชชูเยื่อปอสา
6 กล่องใส่กระดาษทิชชู กล่องใส่กระดาษทิชชู
7 คุกกี้ตราเด่นดวงสูตรต้นตำรับ คุกกี้ตราเด่นดวงสูตรต้นตำรับ
8 คุกกี้ไส้สับปะรด คุกกี้ไส้สับปะรด
9 ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินผสม ( ดินไทย) ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินผสม ( ดินไทย)
10 ที่ใส่ของเอนกประสงค์ ที่ใส่ของเอนกประสงค์
11 นาฬิกากระดาษสา นาฬิกากระดาษสา
12 บ้านแขวนกุญแจกระดาษสา บ้านแขวนกุญแจกระดาษสา
13 ผลิตภัณฑ์กระดาษสาบ้านลองลือบุญ โดยการนำกระดาษสามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น สมุดกระดาษสา ดอกไมัประดิษฐ์ สมุดลงนามอวยพรขนาดใหญ่ กรอบรูป กล่องใส่การ์ด
14 ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา
15 ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา ผลิตจากต้นปอสา ใช้กระบวนการผลิตจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความทันสมัย เหมาะกับการใช้งาน
16 ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา (คุณลำดวน) ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา
17 สมุดบันทึกทรีโอ สมุดบันทึกทรีโอ
18 หัตถกรรมจากกระดาษสา หัตถกรรมจากกระดาษสา เช่น ดอกกุหลาบ ดอกทานตะวัน สมุดบันทึกจากกระดาษสา
19 ออมสินนานาสัตว์ ออมสินนานาสัตว์
20 แคบหมูไร้มัน แคบหมูไร้มัน

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง แพร่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง แพร่