ข้อมูลตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง แพร่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

จากเดิมเป็นตำบลหัวเมือง และแยกออกมาตั้งเป็นตำบลแดนชุมพลจนถึงปัจจุบัน ตำบลแดนชุมพลมีทั้งหมด 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 บ้านแดนชุมพล หมู่ 2 บ้านโทกค่า หมู่ 3 บ้านป่าแดงใต้ หมู่ 4 บ้านแดนชุมชน ปัจจุบันมีประชากรทั้งหมด 2,723 คน ชาย 1,341 คน หญิง 1,382 คน

พื้นที่

เป็นที่ราบสลับภูเขา อยู่ห่างจากอำเภอสอง ประมาณ 12 กิโลเมตร เนื้อที่ทั้งหมด จำนวน 5,760 ไร่ เนื้อที่เกษตร จำนวน 4,438 ไร่ จำนวนหมู่บ้าน 4 หมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลแม่ยางร้อง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 702 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 111 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากในเมืองมายังตำบลแดนชุมพลโดยเส้นทางถนนยันตรกิจโกศล ถึงทางแยกอำเภอสองเข้าสู่ถนนสอง – งาว ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

การปั้นผงขัดไม้ (ขี้เลื่อย)

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์การปั้นผงขัดไม้ (ขี้เลื่อย) วัตถุดิบที่ใช้ซื้อมาจากตลาดร้านค้าโดยเฉพาะผงขัดไม้ (ขี้เลื่อย) การบริหารงานในการผลิต คือ ผลิตตามที่ลูกค้าสั่ง การควบคุมมาตรฐานและคุณภาพได้กำหนดมาตรฐานของตนเอง

สินค้าโอทอป ตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง แพร่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง แพร่