ข้อมูลตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง น่าน

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านพี้เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลสวด ซึ่งสมัยนั้นขึ้นกับ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ต่อมาเมื่อมีการตั้งเป็นอำเภอบ้านหลวง และขึ้นกับจังหวัดน่าน บ้านพี้จึงได้ยกฐานะเป็นตำบล ชื่อตำบลบ้านพี้ โดยมีหมู่บ้านในพื้นที่ทั้งหมด 5 หมู่บ้าน คือ บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 บ้านพี้ใต้ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยตึม หมู่ที่ 3 บ้านพี้เหนือ หมู่ที่ 4 และบ้านพี้กลาง หมู่ที่ 5

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลเป็นพื้นที่ป่า และภูเขาสูงสลับซับซ้อน บวกกับพื้นที่ราบที่ใช้ในการเกษตรเล็กน้อย และพื้นที่ราบเชิงเขา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา
ทิศใต้ ติดกับ ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สวด อ.บ้านหลวง จ.น่าน
ทิศตะวันตก ติดกับ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม ทำหัตถกรรม เช่น จักสาน ถักตอก

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 619 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

เส้นทางจากอำเภอเมือง ถึงทางเข้าตำบล ระยะทางประมาณ 43 กม. เป็นถนนลาดยาง ด้วยถนนทางหลวง หมายเลข 1091 (ถนนสายน่าน – พะเยา)

ผลิตภัณฑ์

ทำอิฐบล๊อก และหมวกตอก-หมวกไม้ไผ่เปีย

สถานที่

1) น้ำตกห้วยพริก
2) อ่างห้วยสีพัน
3) น้ำตกห้วยไฟ
4) วัดบ้านพี้ใต้
5) วัดบ้านพี้เหนือ
6) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้
7) โรงเรียนบ้านพี้เหนือ
8) โรงเรียนบ้านพี้ใต้
9) สถานีอนามัยบ้านพี้

สถานที่ท่องเที่ยว
1 น้ำตกห้วยพริก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของบ้านพี้เหนือ หมู่ที่ 4 ต.บ้านพี้ อ. บ้านหลวง จ. น่าน เป็นน้ำตกที่มีลักษณะเป็นชั้น ๆ ไหลมาจากภูเขา มีลักษณะสวยงาม เป็นธรรมชาติและไหลผ่านแหล่งเกษตรกรรมของชาวบ้านในหมู่บ้าน
2 น้ำตกห้วยไฟ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของบ้านพี้เหนือ หมู่ที่ 4 ต.บ้านพี้ อ. บ้านหลวง จ. น่าน ซึ่งเป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มาก ตั้งอยู่ติดเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง เป็นน้ำตกที่มีความสมบูรณ์ทางชีวภาพ

ร้านอาหาร
1 MC หมูกะทะ ถนนน่าน-พะเยา หมูกะทะ , อาหารตามสั่ง
2 ตากะยาย ถนน น่าน - พะเยา คาราโอเกะ,นมสด
3 ร้านศิริวรรณ 76 หมู่ที่ 8 ต.สวด อ.บ้านหลวง จ.น่าน โทรศัพท์ 054-7612 อาหารตามสั่ง
4 ร้านหลบมุม 53 หมู่ที่ 8 ต.สวด อ.บ้านหลวง จ.น่าน โทรศัพท์ 054-7612 อาหารตามสั่ง อาหารพื้นเมือง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ปั้นอิฐบล็อก อิฐบล็อกขนาด กว้าง 20 ซม. ยาว 80 ซม. โดยมีช่องระบายอากาศตรงกลางและขนาดที่ลูกค้าต้องการ
2 หมวกตอก เป็นหมวกที่มาจากการถักของชาวบ้าน และนำมาตัดเย็บเป็นหมวกในรูปแบบ ต่าง ๆ
3 หมวกไม้ไผ่เปีย หมวกไม้ไผ่เปีย

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง น่าน

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง น่าน