ข้อมูลตำบลแงง อำเภอปัว น่าน

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมตำบลแงงมีหมู่บ้านทั้งหมด 14 หมู่บ้าน ต่อมาปี 2522 ได้แบ่งแยกออกเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลแงง และตำบลเจดีย์ชัย โดยมีหมู่บ้านที่อยู่ในตำบลแงง จำนวน 6 หมู่บ้าน และตำบลเจดีย์ชัย จำนวน 8 หมู่บ้าน หมู่บ้านที่อยู่ในตำบลแงง ประกอบด้วย บ้านทุ่งกวาว บ้านท่าล้อ บ้านหนองเงือก บ้านพาน บ้านหัวเมือง และบ้านดอนมูล โดยมีคำขวัญของตำบลว่า “ภูผาหินฆ้อง ล่องหาดผาลา เสน่ห์จันผา ถ้ำพระน่าชม

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลแงง เป็นพื้นที่ราบเชิงเขา โดยมีแม่น้ำไหลผ่าน จำนวน 3 สาย ทำให้พื้นที่บริเวณลุ่มน้ำมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน
ทิศใต้ ติดกับ ติดแม่น้ำน่าน และ ต.เจดีย์ชัย อ.ปัว จ.น่าน
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ปัว และ ต.เจดีย์ชัย อ.ปัว จ.น่าน
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เจดีย์ชัย อ.ปัว จ.น่าน

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,356 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,200 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 88.50 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากจังหวัดน่าน ใช้เส้นทางสายน่าน – ทุ่งช้าง ผ่านอำเภอเมือง ท่าวังผา ผ่านตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว ถึงทางแยกบ้านนาก้อเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ตำบลแงง ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

จักสานจากไม้ไผ่ และหัตถกรรมจากไม้

สถานที่

1) องค์การบริหารส่วนตำบลแงง
2) วัดท่าล้อ
3) วัดบ้านพาน
4) วัดหนองเงือก
5) สถานีอนามัยตำบลแงง
6) โรงเรียนมัธยมแงง
7) ภูผาหินฆ้อง
8) ล่องแก่งน้ำน่าน
9) ถ้ำพระ
10) วัดดอนมูล
11) วัดทุ่งกวาง
12) วัดหัวเมือง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ล่องแก่งน้ำน่าน นั่งแพล่องตามลำน้ำน่าน เริ่มต้นจากบ้านหัวเมือง ต. แงง อ. ปัว จ. น่าน ชมบรรยากาศทิวทัศน์ 2 ฝั่งลำน้ำน่าน
2 ภูผาหินฆ้อง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม ตั้งอยู่บ้านหัวเมือง ต. แงง
3 ถ้ำพระ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีลักษณะเป็นถ้ำหินงอก หินย้อย ตั้งอยู่บริเวณภูเขาหินฆ้อง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ 1. ตะกร้าใส่ของ 2. ไหข้าว 3. กระด้ง 4. กระบวยตักน้ำ 5. ครกไม้ 6. ไม้กวาด 7. กระติ๊บข้าว 8. ไซดักปลา
2 ผ้าคลุมไหล่ยกขิดลายจันทร์ดาว ผ้าคลุมไหล่ยกขิดลายจันทร์ดาว

สินค้าโอทอป ตำบลแงง อำเภอปัว น่าน

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลแงง อำเภอปัว น่าน