ข้อมูลตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา น่าน

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอเวียงสา อยู่ห่างจากอำเภอเวียงสา ระยะทาง 25 กม. ทิศเหนือติดต่อกับตำบลนาเหลือง ทิศใต้ติดต่อกับตำบลไหล่น่าน ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอแม่จริม ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลตาลชุม

พื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอเวียงสา อยู่ห่างจากอำเภอเวียงสา ระยะทาง 25 กม. ทิศเหนือติดต่อกับตำบลนาเหลือง ทิศใต้ติดต่อกับตำบลไหล่น่าน ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอแม่จริม ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลตาลชุม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต. นาเหลือง อ. เวียงสา จ. น่าน
ทิศใต้ ติดกับ ต. ไหล่น่าน อ. เวียงสา จ. น่าน
ทิศตะวันออก ติดกับ อ. แม่จริม จ. น่าน
ทิศตะวันตก ติดกับ ต. ตาลชุม อ. เวียงสา จ. น่าน

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง, ก่อสร้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,008 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 40 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 4.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอเวียงสา ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ไม้กวาดดอกหญ้า

สถานที่

1) อบต. จอมจันทร์
2) สถานีอนามัยตำบลจอมจันทร์
3) อ่างเก็บน้ำห้วยแฮน
4) วัดบ้านจอมจันทร์
5) วัดบ้านนาเคียน
6) วัดบ้านหลับมึนพรวน

สถานที่ท่องเที่ยว
1 อ่างเก็บน้ำห้วยแฮน อ่างเก็บน้ำห้วยแฮน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านนาแฮน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นมาใหม่ มีแพจำนวน 5 หลัง มีร้านค้าขายของชำ มีการเปิดให้ตกปลาในอ่าง และมีแพให้เช่าชั่วโมงละ 30 บาท
2 อ่างเก็บน้ำห้วยแฮน
3 วัดจอมจันทร์ วัดจอมจันทร์ ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
4 วัดจอมจันทร์

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดดอกหญ้า

สินค้าโอทอป ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา น่าน

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา น่าน