ข้อมูลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง น่าน

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเชียงคาน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเชียงคาน เดิมมี 14 หมู่บ้าน ในปี 2527 ได้แบ่งแยกออกเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลเชียงคาน 5 หมู่บ้าน ตำบลพระพุทธบาท 10 หมู่บ้าน ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 4 กิโลเมตร

พื้นที่

พื้นที่ราบลุ่ม เนื้อที่ทั้งหมดโดยประมาณ 12 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนมากเป็นป่าเสื่อมโทรม ฤดูฝนจะมีน้ำเหลือทำการเกษตรได้ ฤดูแล้งจะประสบปัญหาน้ำทำการเกษตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต. พระพุทธบาท
ทิศใต้ ติดต่อกับ อ. ปัว
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต. พญาแก้ว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต. พระพุทธบาท

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา และปลูกข้าวไร่ ปลูกยาสูบ
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ ทำสวนผลไม้

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า น้ำประปาครบทุกหมู่บ้านแล้ว

การเดินทาง

การคมนาคมสะดวกถนนลาดยาง เชื่อมต่อกันเป็นทางยาวถึงทุกหมู่บ้าน และยังสามารถเชื่อมต่อกับตำบลพระพุทธบาท และอำเภอปัว

ผลิตภัณฑ์

จักสานหมวกด้วยไม้ไผ่ และพลาสติก

สถานที่

1) วัด 2 แห่ง
2) โรงเรียนประถม 2 แห่ง
3) สถานีอนามัยตำบล 1 แห่ง
4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง สำนักสงฆ์ 2 แห่ง
5) สนามกีฬา 4 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 อ่างเก็บน้ำเลียบ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 บ้านดอนแท่น ต. เชียงคาน อ. เชียงคาน จ. น่าน เป็นที่สงวนรักษาพันธุ์สัตว์น้ำของหมู่บ้านและมีป่าล้อมรอบ (ป่าสงวนของหมู่บ้าน) ในอนาคตจะปรับปรุงเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนนอก/ ในชุมชน
2 อ่างเก็บน้ำเลียบ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 จักสานหมวกไม้ไผ่ และพลาสติก เป็นการนำเอาไม้ไผ่มาแปรรูปเป็นหมวก ใช้สำหรับใส่กันแดด นำเอาเส้นพลาสติก ขนาด 0.5 นิ้ว ซื้อมาจากร้านค้า นำมาถักเป็นเส้นไขว้กันไปมาเพื่อเป็นลวดลาย แล้วนำไปเย็บด้วยจักรเย็บผ้าทำเป็นรูปหมวก

สินค้าโอทอป ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง น่าน

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง น่าน