ข้อมูลตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ น่าน

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมทีเป็นเขตการปกครองของอำเภอปัว ใช้เวลาในการเดินทาง 2 วัน 2 คืน จากอำเภอปัว (ทางเท้า) มีการระบาดไข้มาลาเรียรุนแรง ต่อมาได้แยกการปกครองออกจากอำเภอปัว เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2531 ต่อมายังได้แยกออกเป็นตำบลขุนน้ำน่าน ปี 2532 และตำบลดงพญา ในปี 2538 ปัจจุบันมีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน กำนันคนแรกชื่อ นายอินต๊ะ อินทรรังสี นายประเสริฐ ขันหลวง เป็นกำนันคนปัจจุบัน

พื้นที่

เป็นพื้นที่ภูเขาสูง ป่าไม้อุดมสมบูรณ์เป็นต้นกำเนิดน้ำน่าน มีอากาศเย็นตลอดปี และฤดูหนาวยาวนานกว่าปกติ ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ ทำสวน เก็บของป่า รับจ้างทั่วไป นับถือศาสนาพุทธ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อบต. ขุนน่าน อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. น่าน
ทิศใต้ ติดกับ อบต. ดงพญา อ. บ่อเกลือ จ. น่าน
ทิศตะวันออก ติดกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต. ภูคา อ. ปัว จ. น่าน

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ ทำไร่
อาชีพเสริม ปลูกข้าวบาเล่ย์ รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 500 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 81.30 ของพื้นที่

การเดินทาง

เส้นทางจากจังหวัดน่าน – อำเภอปัว – อำเภอบ่อเกลือ – ตำบลบ่อเกลือเหนือ ระยะทาง 124 กิโลเมตร จังหวัดน่าน – อำเภอสันติสุข – อำเภอบ่อเกลือ – ตำบลบ่อเกลือเหนือ ระยะทาง 114 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางตลอดเส้นทาง มีรถโดยสารประจำทาง มอเตอร์ไซค์รับจ้าง

ผลิตภัณฑ์

ต้นกำเนิดแม่น้ำน่าน

สถานที่

1) อบต. บ่อเกลือเหนือ
2) โรงเรียนขุนน้ำน่าน
3) สถานีอนามัยตำบลบ่อเกลือเหนือ
4) วัดบ่อหยวกกลาง
5) วัดบ้านสเละ
6) ต้นกำเนิดน้ำน่าน
7) บ่อเกลือภูเขาบ้านบ่อหยวก

สถานที่ท่องเที่ยว
1 บ่อเกลือภูเขา บ่อเกลือภูเขาบ้านบ่อหยวก หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เป็นบ่อน้ำที่มีรสเค็มสามารถนำมาต้มเป็นเม็ดเกลือได้
2 บ่อเกลือภูเขา
3 ต้นกำเนิดแม่น้ำน่าน เป็นป่าไม้ต้นกำเนิดแม่น้ำน่าน มีความอุดมสมบูรณ์ของป่า ทำให้อำเภอบ่อเกลือมีอากาศเย็นบริสุทธิ์ เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
4 ต้นกำเนิดแม่น้ำน่าน

ร้านอาหาร
1 ร้านป้าแก้วเจ้าเด บ้านบ่อหลวง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 55220 โทรศั อาหารตามสั่ง
2 ร้านอาหารลานดูดาว ลานดูดาว ถนนบ่อเกลือ ปัว โทรศัพท์ 01-2240789 อาหารตามสั่ง