ข้อมูลตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว น่าน

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลนาไร่หลวง มีหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านถ้ำเวียงแก บ้านปางไฮ บ้านวังไผ่ บ้านปางปุก บ้านหางทุ่ง บ้านใหม่ บ้านสองแคว บ้านขุนน้ำพริก บ้านน้ำพัน บ้านผาหมี ประกอบด้วยชนเผ่าไทลื้อ เผ่าม้ง และเมียน นับถือศาสนาพุทธและนับถือผี

พื้นที่

สภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม 3 ฤดู ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว อากาศเย็นสบายตลอดปี

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อบต.ชนแดน อ.สองแคว จ.น่าน
ทิศใต้ ติดกับ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ทอผ้าโดยใช้กี่กระตุก ปักผ้าด้วยมือ หาของป่า รับจ้าง เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,010 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 157 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 15.54 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางโดยใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 1148 สายท่าวังผา-เชียงคำ อยู่ทิศเหนือของจังหวัดน่าน ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 75 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอพื้นเมือง, น้ำตกตาดทอง

สถานที่

1. น้ำตกห้วยตาด
2. น้ำตกน้ำแฉ่ง
3. น้ำตกตาดทอง
4. ถ้ำเวียงแก
5. น้ำตกน้ำพัน
6. โรงพยาบาลสองแคว
7. ที่ว่าการอำเภอสองแคว
8. สถานีตำรวจภูธรอำเภอสองแคว
9. สหกรณ์การเกษตรอำเภอสองแคว
10. องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง
11. สถานีอนามัยประจำตำบล
12. สำนักการเกษตรอำเภอ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 น้ำตกตาดทอง ตั้งอยู่ที่บ้านปางไฮ หมู่ที่ 7 ต.นาไร่หลวง ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 3.3 กิโลเมตร เดินทางโดยรถยนต์ เป็นถนนลาดยาง ประมาณ 3 กิโลเมตร และถนนลูกรัง 300 เมตร
2 ประเพณีชาวม้ง งานเทศกาลปีใหม่ม้ง บ้านถ้ำเวียงแก หมู่ที่ 1 เป็นงานวันรวมญาติของชาวม้ง ประชาชนจะมีการแต่งตัวประจำเผ่าที่สวยงาม และการละเล่น การเป่าปี่ม้ง การฟ้อนรำ การแสดงเด็กและเยาวชน การโยนลูกช่วง (การสร้างความสัมพันธ์ของหนุ่มสาว) จะมีการจัดขึ้นในเดือนธันวาคมของทุกปี
3 น้ำตกตาดทอง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าทอพื้นเมือง ผ้าทอพื้นเมือง

สินค้าโอทอป ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว น่าน

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว น่าน