ข้อมูลตำบลฝายแก้ว กิ่งอำเภอภูเพียง น่าน

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลฝายแก้วอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอภูเพียง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 16 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านท่อล้อ หมู่2 บ้านแสงดาว หมู่3 บ้านฝายแก้ว หมู่4 ทุ่งน้อย หมู่5 บ้านน้ำใส หมู่6 บ้านหัวเวียงเหนือ หมู่7 บ้านปัวชัย หมู่8 บ้านน้ำต้วน หมู่9 บ้านบุปผาราม หมู่10 บ้านป่าสัก หมู่11 บ้านห้วยคำ หมู่12 บ้านหนองบัว หมู่13 บ้านคั้งถี่ หมู่ 14 บ้านห้วยไฮ หมู่ 15 บ้านนิคมหมู่ 16บ้านหนองเจริญ

พื้นที่

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของตำบลฝายแก้ว ส่วนใหญ่ประกอบด้วยภูเขาและป่าไม้ มีที่ราบลุ่มอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำน่าน มีหนองน้ำธรรมชาติและของกรมชลประทาน อยู่ในเขตพื้นที่จึงทำให้มีน้ำอุดมสมบูรณ์ สภาพของดินฟ้าอากาศโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เมืองจัง กิ่ง อ.ภูเพียง และ ต.ดู่พงษ์ ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
ทิศใต้ ติดกับ ต.น้ำเกี๋ยน, ต.ม่วงตึ๊ด กิ่ง อ.ภูเพียง จ.น่าน
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองแดง และ ต.หมอเมือง อ.แม่จริม จ.น่าน
ทิศตะวันตก ติดกับ แม่น้ำน่าน

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน

สาธารณูปโภค

- หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว มีไฟฟ้าใช้จำนวน 16 หมู่บ้าน และจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าจำนวน 3,251 ครัวเรือน โดยมีสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน เป็นหน่วยผลิตกระแสไฟฟ้าให้บริการ มีจำนวนหมู่บ้านที่มีประปาหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน

การเดินทาง

-เริ่มต้นจากเขตเทศบาลเมืองน่านเดินางข้ามสะพานพัฒนาภาคเหนือ ก็ถึงเขตตำบลฝายแก้วและสามารถเดินทางจากเทศบาลเมืองน่านอีกทางหนึ่งคือเดินทางข้ามสะพานบริเวณข้างโรงพยาบาลน่านถึงเขตตำบลฝายแก้ว

ผลิตภัณฑ์

เครื่องจักสาน,จักสานหญ้าสามเหลี่ยม

สถานที่

1.วัดท่าล้อ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 จักสานหญ้าสามเหลี่ยม
2 เครื่องจักสาน เป็นการนำไม้ไผ่มาทำเป็นภาชนะต่างๆตามความต้องการ ได้แก่ พัด กระติ๊บ หมวก ที่รองแก้ว มีรูปแบบสวยงาม คงทน
3 เสื้อผ้าสำเร็จรูป เสื้อผ้าสำเร็จรูป

สินค้าโอทอป ตำบลฝายแก้ว กิ่งอำเภอภูเพียง น่าน

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลฝายแก้ว กิ่งอำเภอภูเพียง น่าน