ข้อมูลตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ น่าน

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

อำเภอเฉลิมพระเกียรติได้ตั้งเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2539 ได้จัดตั้งเป็นกรณีพิเศษโดยไม่ผ่านการเป็นกิ่งอำเภอและ ตำบลห้วยโก๋นแต่เดิมนั้นอยู่ในเขตอำเภอทุ่งช้าง ซึ่งตำบลห้วยโก๋นปัจจุบัน เป็นตำบลในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยโก๋น, บ้านสบปืน, บ้านห้วยดง, บ้านปิน, บ้านปางหก, บ้านใหม่ไชยธงรัตน์, บ้านห้วยทรายขาว

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ สปป. ลาว
ทิศใต้ ติดกับ ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 567 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 20 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 28.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

ผ้ายกดอกลายน้ำไหล

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้ายกดอกลายน้ำไหล ผ้ายกดอกลายน้ำไหล
2 ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดดอกหญ้า
3 ไม้กวาดดอกหญ้า (กลุ่มไม้กวาดบ้านปางหก) ไม้กวาดดอกหญ้า

สินค้าโอทอป ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ น่าน

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ น่าน