ข้อมูลตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ น่าน

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

อำเภอเฉลิมพระเกียรติได้ตั้งเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2539 ได้จัดตั้งเป็นกรณีพิเศษโดยไม่ผ่านการเป็นกิ่งอำเภอและ ตำบลห้วยโก๋นแต่เดิมนั้นอยู่ในเขตอำเภอทุ่งช้าง ซึ่งตำบลห้วยโก๋นปัจจุบัน เป็นตำบลในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยโก๋น, บ้านสบปืน, บ้านห้วยดง, บ้านปิน, บ้านปางหก, บ้านใหม่ไชยธงรัตน์, บ้านห้วยทรายขาว

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ สปป. ลาว
ทิศใต้ ติดกับ ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 567 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 20 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 28.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

ผ้ายกดอกลายน้ำไหล

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ น่าน