ข้อมูลตำบลแม่กา อำเภอเมือง พะเยา

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลแม่กา มีหมู่บ้าน 18 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหม้อแกงทอง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเคียน หมู่ที่ 3 บ้านแม่กาหลวง หมู่ที่ 4 บ้านโทกหวาก หมู่ที่ 5 บ้านแม่ต้ำบุญโยง หมู่ที่ 6 บ้านแม่กาไร่ หมู่ที่ 7 บ้านบัว หมู่ที่ 8 บ้านต๋ำบุญโยง หมู่ที่ 9 บ้านแม่ต๋ำบุญโยง หมู่ที่ 10 บ้านแม่กาท่าข้าม หมู่ที่ 11 บ้านแม่ต้ำบุญโยง หมู่ที่ 12 บ้านแม่กาหัวทุ่ง หมู่ที่ 13 บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ 14 บ้านแม่กานาไร่เดียว หมู่ที่ 15 บ้านเกษตรสุข หมู่ที่ 16 บ้านแม่กาห้วยเคียน หมู่ที่ 17 บ้านแม่กาโทกหวาก หมู่ที่ 18 บ้านแม่ต้ำน้อย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลแม่ต๋ำ(เทศบาลเมืองพะเยา)อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบ้านเวียง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลแม่นาเรือ, ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่ รับจ้างทั่วไป
อาชีพเสริม ทำหน่อไม้ดอง, หน่อไม้อัดปี๊บ, จักสาน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 3,857 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 85.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,600 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 40.50 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางโดยใช้รถยนต์ ใช้ถนนสายหลักพหลโยธิน ถึงตัวอำเภอเมืองพะเยา ใช้ระยะทาง 12 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาม, ผงสีฟันสมุนไพร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลแม่กา อำเภอเมือง พะเยา