ข้อมูลตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน พะเยา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลห้วยข้าวก่ำอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอจุน มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยข้าวก่ำใต้ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่ง หมู่ที่ 3 บ้านสันป่าก้าว หมู่ที่ 4 บ้านห้วยข้าวก่ำเหนือ หมู่ที่ 5 บ้านบัวสถาน หมู่ที่ 6 บ้านห้วยหลวง หมู่ที่ 7 บ้านไชยสถาน หมู่ที่ 8 บ้านกิ่วแก้ว หมู่ที่ 9 บ้านร่องหาด หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 11 บ้านห้วยแก้วพัฒนา และหมู่ที่ 12 บ้านก้าวนคร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.ลอ ต.ห้วยผางาม อ.จุน จ.พะเยา
ทิศใต้ ติดต่อ ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.ห้วยงาม อ.จุน จ.พะเยา
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.ห้วยลาน ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่

สาธารณูปโภค

สาธารณูปโภคครบถ้วน

การเดินทาง

การเดินทางมี 4 เส้นทาง คือ
1.ถนนสายจุน-ดอกคำใต้
2.ถนนสายจุน-ป่าแดด
3.ถนนสายจุน-เชียงคำ
4.ถนนสายปง-จุน

ผลิตภัณฑ์

สมุนไพรผงสำเร็จรูป

สถานที่

1.ที่ว่าการอำเภอจุน
2.วัดห้วยข้าวก่ำ
3.วัดดอยกู่ไก่แก้ว
4.วัดสันป่าก้าว
5.วัดกิ่งแก้ว
6.วัดกู่ผางลาง
7.อ่างเก็บน้ำวัดกู่ผางลาง
8.อ่างเก็บน้ำห้วยข้าวก่ำ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ตระกร้าทรงกระเป๋า ตระกร้าทรงกระเป๋า
2 ตะกร้าหวาย ตะกร้าหวาย
3 ลูกประคบ สมุนไพร ลูกประคบ สมุนไพร
4 สมุนไพรผงสำเร็จรูป เป็นเครื่องดื่มสมุนไพรผงสำเร็จรูป ที่ชงดื่มได้ทันที มีประโยชน์ต่อร่างกาย
5 สาโท สาโท
6 เต้นท์ เต้นท์

สินค้าโอทอป ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน พะเยา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน พะเยา