ข้อมูลตำบลหงส์หิน อำเภอจุน พะเยา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหงส์หิน อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอจุน มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านศรีจอมแจ้ง หมู่ที่ 2 บ้านสักลอ หมู่ที่ 3 บ้านสักทุ่ง หมู่ที่ 4 บ้านสักสัน หมู่ที่ 5 บ้านพวงพยอมใหม่ หมู่ที่ 6 บ้านพวงพยอมใหม่ หมู่ที่ 7 บ้านสันทราย หมู่ที่ 8 บ้านสักกลอใหม่ หมู่ที่ 9 บ้านพวงพยอมพัฒนา หมู่ที่ 10 บ้านสักทอง หมู่ที่ 11 บ้านสักพัฒนา หมู่ที่ 12 บ้านไผ่สีทอง หมู่ที่ 13 บ้านสันติสุข

พื้นที่

ลักษณะทั่วไปภูมิประเทศเป็นที่ลาดเป็นขา และที่ราบมีแม่น้ำไหลผ่าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
ทิศใต้ ติดกับ ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน และ ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,200 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 16 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.72 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางถนนสาย จุน-แม่ลอยไร่

ผลิตภัณฑ์

ข้าวอินทรีย์บ้านศรีจอมแจ้ง-แคบหมู

สถานที่

1.พระธาตุหงส์หิน
2.พระธาตุคีรีศรีเวียงลอ
3.พระธาตุศรีจอมแจ้ง
4.พระธาตุซางคำ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 พระธาตุหงส์หิน เจ้าหงส์หินโพธิ์สัตย์เจ้าผู้สืบสายเจ้ามาจากพาราณสี ในครั้งกระนั้น ซึ่งต่อมาเรียกว่าเวียงลอ ในยุคเดียวกันกับที่เชียงแสนเป็นราชธานี เพราะสังเกตเห็นได้จากศิลปะการสร้างพระธาตุเจดีย์ และพระพุทธรูปโยคทั่วไปเป็นแบบเชียงแสน ในสมัยพระเจ้าหงส์หินเป็นเจ้าผู้ครองนครเวียงลอนั้น พระองค์ทรงเป็นเจ้าผู้ทรงธรรมถึงกับได้รับพระสมญานามว่าเป็น "พระโพธิ์สัตย์" และเป็นพระโพธิ์สัตว์พระองค์เดียวแห่งสุวรรณภูมิ
2 พระธาตุหงส์หิน ตามคำบอกเล่าจากผู้เฒ่า ผู้แก่ ว่าหินที่มีรุปลักษณะคล้ายหงส์ ที่ตั้งอยู่บนดอยเรือนั้น มีควาาเก่าแก่มาหลายร้อยปี ผู้เฒ่าได้เล่าให้ผู้เขียนฟังว่า รูปหงส์หินนี้เดิมทีมีรูปงดงาม มีหัว มีหาง มีปีก เหมือนหงส์มาก
3 พระธาตุหงส์หิน ต่อมาในปี พ.ศ.2450 พระครูมหาหน่อแก้ว กับท่านพระครูบาอภิชัย ได้สร้างพระเจดีย์ขึ้นที่บนดอยแห่งนี้ โดยสร้างครอบรูปหงส์หิน เพื่อจะให้พระธาตุศักดิ์สิทธิ์แต่ก็ไม่สามารถทำใหเจดีย์ที่สร้างสวยงามได้ จึงทุบเอาปีก หัว หางของหงส์หินออก แล้วสร้างเจดีย์ครอบเอาไว้ ต่อมาบ้านเมืองเกิดฝนไม่ตกตามฤดูกาล บ้านเมืองแห้งแล้ง และเกิดฝนผ้าคะนองมีฟ้าผ่าลงที่เจดีย์ ทำให้พระเจดีย์แตกพังทลายหมด เหลือแต่รูปหินธรรมดา ไม่มีปีก หัว หาง เหมือนเดิมไว้ให้เราเห็นมาจนทุกวันนี้ นับตั้งแต่นั้นมาบ้านเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุขตลอดมา
4 พระธาตุหงส์หิน ต่อมาในปี พ.ศ.2532 ได้มีพระอนันพุทธรรมโม วัดพระธาตุแสงแก้วมงคล อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ได้มาสร้างอนุสาวรีย์ เจ้าพ่อหงส์หินโพธิสัตว์ ไว้ทางทิศตะวันออกและสร้างรูปเจ้าหงส์หินและแม่เฒ่าขี่หลังหงส์หิน อยู่ใกล้กับหินรูปหงส์เดิม เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังไว้เป็นที่เคารพสักการะในโบราณสถานและโบราณวัตถุ สืบต่อไปชั่วกาลนาน
5 พระธาตุคีรีศรีเวียงลอ พระธาตุหนองห้า เป็นโบราณสถานอยู่นอกเวียงลอ เดิมอยู่ในวัดพระธาตุหนองหส ซึ่งเป็นวัดขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ห่างจากเวียงลอทางประตู ด้านทิศตะวันตก ประมาณ 350 เมตร เป็นเจดีย์ทรงล้านนา องค์ระฆังแปดเหลี่ยม คาดว่ามีอายุในสมัยล้านนา ราวพุทธศตวรรษที่ 20-21 อายุประมาณ 900 ปี ปัจจุบันบันเรียกว่า พระธาตุคีรีศรีเวียงลอ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเป๋าถักเชือกร่ม กระเป๋าถักเชือกร่ม
2 ข้าวก่ำพะเยา ข้าวก่ำพะเยา
3 ข้าวอินทรีย์บ้านศรีจอมแจ้ง เป็นข้าวกล้องที่ผลิตโดยภูมิปัญญาชาวบ้าน มีคุณค่าทางอาหาร ปราศจากสารพิษ
4 แคบหมู เป็นแคบหมูที่มีรสชาติอร่อย กรอบ มัน

สินค้าโอทอป ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน พะเยา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน พะเยา