ข้อมูลตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ พะเยา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบุญเกิด แยกออกจากตำบลดอกคำใต้ จ.พะเยา มีพื้นที่ทั่วไปในเขตเทศบาล 8 หมู่บ้าน นอกเขตเทศบาล 1 หมู่บ้าน ตำบลบุญเกิดเป็นเศรษฐีกิจที่สำคัญของอำเภอดอกคำใต้ อาจถือได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางของดอกคำใต้มีตลาดนัด ที่ใหญ่ที่สุดของอำเภอ

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่มไม่มีภูเขา เหมาะสำหรับการเกษตรเนื่องจากลำน้ำร่องช้างไหลผ่าน และมีร่องแกและห้วยคอกหมู ซึ่งสามารถรับน้ำมาจากอ่างแม่ค่ำได้ตลอดปี

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ต.ดอกคำใต้ ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
ทิศใต้ ติดต่อ ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ และจำป่าหวาย อ.แม่ใจ จ.พะเยา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้าใช้ยังไม่ครบทุกครัวเรือน มีการใช้ระบบประปาหมู่บ้าน 2 แห่ง การใช้โทรศัพท์เข้าถึงเกือบครบทุกหมู่บ้าน การคมนาคมสะดวก

การเดินทาง

เดินทางจากจังหวัดพะเยา ถึงอำเภอดอกคำใต้ ด้วยเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1021 ประมาณ 9 กม.(ถนนเพะเยา-ดอกคำใต้-เชียงคำ)

ผลิตภัณฑ์

ตุ๊กตาปูนพลาสเตอร์

สถานที่

1.วัดบุญเกิด
2.สถานีตำรวจภูธรอำเภอดอกคำใต้
3.ศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาชุมชนดอกคำใต้

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดบุญเกิด โบสถ์วัดสร้างเมื่อปี พ.ศ.2469 มาถึงปัจจุบันมีอายุได้ 76 ปี สร้างด้วยเสาไม้ประดู่ เครื่องบนสร้างด้วยไม้หลังคามุงด้วยกระเบื้องไม้สัก ลักษณะทรงไทยล้านนาฝาผนังก่อด้วยอิฐถือปูน
2 วัดบุญเกิด เมื่อปี พ.ศ.2489 ืได้ผูดพัทธสีมา มีพระพุทธรูปโบราณสร้างพร้อมกับการสร้างวิหาร 5 องค์ เป็นพระพุทธรูปสร้างด้วยก่ออิฐถือปูน และมีผู้เอามาถวายเป็นพุทธรูปทองเหลือง สร้างใหม่อีก 5 องค์ ใช้เป็นที่สังฆกรรมของพระสงฆ์ และบางครั้งชาวบ้านก็ไว้เป็นสถานที่ทำบุญบ้าง
3 วัดบุญเกิด เป็นวัดที่มีพระพุทธ 28 พระองค์ ที่เป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีพระบรมสารีริกธาตุพระอะระหันคะธาตุ ที่สมเด็จพระสังฆราชทรงบรรจุไว้ในพระโมลีของพระพุทธเจ้า 28 พระองค์

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ตุ๊กตาปูนพลาสเตอร์ เป็นผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาที่ปั้นจากปูนพลาสเตอร์ มีหลายรูปแบบ มีสีสรรสวยงาม เคลือบเงาอย่างดี

สินค้าโอทอป ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ พะเยา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ พะเยา