ข้อมูลตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ พะเยา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลคือเวียงก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2536 โดยแยกมาจากตำบลปินและตำบลบ้านถ้ำโดยมี นายบรรลือ เรือนสอน เป็นกำนันคนแรก และได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ปัจจุบันประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลคือเวียงตั้งห่างจากอำเภอดอกคำใต้ประมาณ 15 กิโลเมตร ไปทางทิศใต้ มีพื้นที่ทั้งหมด 34ล520 ไร่ หรือประมาณ 33.63 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่การเกษตร 18,413 ไร่ ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบ มีที่ราบสูงบางส่วน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
ทิศใต้ ติดกับ ต.ปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.จำป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเยา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่

สาธารณูปโภค

1.ไฟฟ้า 100%
2.โทรศัพท์สาธารณะ หมู่1-6
3.ประปา 100%

การเดินทาง

1.จากทางหลวงหมายเลข 1252 (พะเยา-เชียงคำ) -ข้างที่ว่าการอำเภอ-บ้านถ้ำ-บ้านปิน-คือเวียง ระยะทาง 18 กม.
2.จากทางหลวงหมายเลข 1252 (พะเยา-เชียงคำ) -ถนนทางหลวงชนบทสายบุญเรือง-บ้านปาง-บ้านเหี้ย ระยะทาง 16 กม.
3.จากทางหลวงหมายเลข 1252 (พะเยา-เชียงคำ) -จำป่าหวาย-บ้านปาง-บ้านเหี้ย (คือเวียง) ระยะทาง 16 กม.

ผลิตภัณฑ์

ข้าวซ้อมมือหอมมะลิ 105-หมูสวรรค์

สถานที่

1.วัดพระธาตุแซ่โหว้
2.วัดศรีดอนมูล
3.วัดทุ่งกาไชย
4.วัดเทพนิมิตร
5.โรงเรียนโพธิ์ทอง
6.ที่ทำการอบต.คือเวียง
7.วัดศรีปันต้น
8.โบสถ์
9.สถานีอนามัยคือเวียง
10.สถานีอนามัยบ้านปาง
11.โรงเรียนบ้านปาง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดโพธิ์ทอง เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านของ ต.คือเวียง เป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้าน เป็นศาสนสถานที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวซ้อมมือหอมมะลิ 105 เป็นข้าวกล้องซ้อมมือหอมมะลิ ปลอดสารพิษ
2 หมูสวรรค์ เป็นหมูเส้นทอดกรอบ คลุกด้วยหอมแดงทอด อร่อย หอม รสชาดดี
3 หมูสวรรค์ หมูสวรรค์

สินค้าโอทอป ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ พะเยา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ พะเยา