ข้อมูลตำบลห้วยแก้ว กิ่งอำเภอภูกามยาว พะเยา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตามตำนานไม่ปรากฎแน่ชัดเดิมทีพ่อขุนเงินหรือราวเงินเรือง ในราชกุลลั๊วะจังคราชผู้ครองเมืองหิรัญเงินยางเชียงแสน มีพระโอรส 2 พระองค์ คือ ขุนชินและขุนจอมธรรม ได้ตั้งให้โอรสไปครองหัวเมืองฝ่ายใต้ตั้งอยู่ที่เขาชมพูหรือเรียกว่า ดอยด้วน มีลักษณะภูมิประเทศเต็มไปด้วยป่าไม้ธรรมชาติ จึงเกิดที่ชุมชนโดยแม่อุ้ยตุ้ย-พ่อเฒ่าตั๋น-แม่แสนอุ้ยคา พ่อเจ้า-แม่ออน รวม 3 ครอบครัว มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่ เรียกว่า "ห้วยแก้ว" หรือชาวบ้านเรียกว่า "ม่อนแก้ว" ทุกวันพระชาวบ้านจะเห็นแก้วลอยขึ้นลงจากด
อยด้วน ชาวบ้านจึงไปขุดแก้วมา จึงเกิดอาเพศ น้ำป่าไหลผ่านลำห้วย มาบรรจบหลังหมู่บ้าน จึงเรียก "ห้วยแก้ว" ตลอดมา

พื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นที่ราบติดเชิงเขา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลศรีโพธิ์เงิน อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลดงเจน กิ่งอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลห้วยลาน, ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 885 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 10.00
ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

กิ่งอำเภอห่างจากจังหวัดพะเยา ประมาณ 25 กิโลเมตร เดินทางถึงสี่แยกก่อนเข้าถึงกิ่งอำเภอจะแยกเข้าสู่ตำบลห้วยแก้ว

ผลิตภัณฑ์

ครก-สากหิน

สถานที่

1) โรงเรียน 8 แห่ง
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7 แห่ง
3) สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน 2 แห่ง
4) ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 17 แห่ง
5) หอกระจายข่าว 17 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว เป็นอ่างเก็บน้ำที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม มีสวนป่าสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเป๋าครึ่งวงกลม กระเป๋าครึ่งวงกลม
2 กระเป๋าใยกล้วย กระเป๋าใยกล้วย
3 ครก-สากหิน เป็นการนำหินแกรนิตมาแปรรูปเป็นครกหินและสากหินและเป็นหินที่มีคุณภาพในการใช้งาน
4 ลางผ้าม่าน ลางผ้าม่าน

สินค้าโอทอป ตำบลห้วยแก้ว กิ่งอำเภอภูกามยาว พะเยา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลห้วยแก้ว กิ่งอำเภอภูกามยาว พะเยา