ข้อมูลตำบลดอยลาน อำเภอเมือง เชียงราย

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลดอยลาน ได้แยกออกจากตำบลห้วยสักตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการก่อตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมือง โดยอาศัยอำนาจตามความใน พรบ. ลักษณะปกครองท้องที่พุทธศักราช 2457 ม.6, ม.29 ตั้งตำบลดอยลานในเขตท้องที่อำเภอเมือง โดยมีเขตการปกครอง 7 หมู่บ้าน ตามราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 97 ตอน 118 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2523 ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตาม พรบ. พ.ศ.2537

พื้นที่

ลักษณะทั่วไปเป็นตำบลที่มีอาณาเขตกว้างขวาง มีพื้นที่ติดต่อหลายตำบลและหลายอำเภอ พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวน พื้นที่ สปก. เป็นที่ดอย เนินเขา ที่ดอน และที่ราบบางส่วน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.ห้วยสัก อ.เมือง และ ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
ทิศใต้ ติดต่อ ต.เชียงเคียน อ.เทิด และ ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดง จ.เชียงราย
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.งิ้ว, ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.แม่อ้อ, ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวนลำใย เลี้ยงวัว

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,655 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 9 หลังคาเรือน

การเดินทาง

มีถนนลาดยางตลอดเส้นทาง ถนนสายเชียงราย - เทิง ระยะทางประมาณ 23 - 30 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมมัดหมี่, แกะสลักและไม้ฉลุ

สถานที่

1. อบต. ดอยลาน
2.สถานีอนามัยดอยลาน
3. พระธาตุดอยลาน
4. พระธาตุสร้อยทอง
5. อ่างเก็บน้ำห้วยพุ
6. อ่างเก็บน้ำห้วยเคียน
7.อ่างเก็บน้ำห้วยเอี้ยง
8. หนองแดง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 พระธาตุดอยลาน เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของตำบล โดยมีผู้พบซากอิฐที่ผุพัง เชื่อได้ว่าเคยเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนามาก่อน ต่อมามีผู้มีจิตศรัทธาปฎิสังขรณ์บูรณะขึ้นเป็นรูปพระเจดีย์ ขึ้นเมื่อ พ.ศ.2508 พระธาตุมีฐานกว้าง 4 เมตร สูง 10 เมตร ทุกปีในเดือนพฤศภาคม จะมีประเพณีสรงน้ำพระธาตุเพื่อความเป็นศิริมงคลร่มเย็นของคนในตำบล
2 พระธาตุดอยลาน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ซึง ซึง
2 ผ้าไหมมัดหมี่ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยมือ ลายพื้นบ้าน ฝีมือประณีต เนื้อผ้าดี สวยงาม มีให้เลือกมากมาย เช่น ผ้าถุง ผ้าพื้น ผ้าขาวม้า ผ้าโสร่ง ผ้าสไบ เป็นต้น
3 แกะสลักและไม้ฉลุ ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักและฉลุไม้ สำหรับใช้ประดับตกแต่งที่อยู่อาศัย และเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ในบ้าน มีฝีมือประณีต สวยงาม

สินค้าโอทอป ตำบลดอยลาน อำเภอเมือง เชียงราย

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลดอยลาน อำเภอเมือง เชียงราย