ข้อมูลตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ เชียงราย

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลครึ่ง เป็นตำบลที่อยู่ในเขตการปกครองของ อ.เชียงของ มีรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบ อบต.มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลครึ่ง มีพื้นที่ประมาณ 23,072 ไร่ (99 ตร.กม.) ลักษณะภูมิประเทศบางส่วนเป็นภูเขาบางส่วนเป็นที่ราบสูง อยู่ติดกับบริเวณป่าไม้ถาวร อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 25 กม.

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย
ทิศใต้ ติดกับ ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำการเกษตร เช่น ทำนา ทำสวน และ ทำไร่
อาชีพเสริม หัตถกรรม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,937 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 600 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 30.97 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

1. เส้นทางหลวงหมายเลข 1020 จากจังหวัดเชียงราย อ.เทิง อ.ขุนตาล ต.บุญเรือง ถึง ต.ครึ่ง ถนนราดยางแอสฟัลท์ ระยะทาง 114 กม.
2. เส้นทางหลวงหมายเลข 1020 จาก จ.เชียงราย - บ้านหัวดอย - อ.พญาเม็งราย - บ้านเต้า

ผลิตภัณฑ์

ดอกไม้ประดิษฐ์, ผ้าทอพื้นเมือง

สถานที่

1. ที่ทำการ อบต. หมู่ที่ 2
2. วัดพระธาตุบ้านครึ่งเหนือ หมู่ที่ 2 (พระธาตุเขาเขียว)
3. วันพระธาตุบ้านศรีลานนา หมู่ที่ 5

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขันโตก ขันโตก
2 ดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้ประดิษฐ์จากใบข้าวโพด เป็นลักษณะต่าง ๆ รูปแบบสวยงาม
3 ผ้าจก ผ้าจก
4 ผ้าซิ่นทอมือลายดอกเหมย ผ้าซิ่นทอมือลายดอกเหมย
5 ผ้าทอพื้นเมือง บ้านครึ่งเหนือ ผ้าฝ้ายทอด้วยมือ มีลวยลายต่าง ๆ ที่มีความปราณีต
6 ผ้าทอพื้นเมือง บ้านครึ่งใต้ ผ้าฝ้ายทอด้วยกี่กระตุก มีลวยลายต่าง ๆ สามารถนำมาตัดเย็บเป็นเครื่องนุ่งห่ม ผ้าม่าน ผ้าขาวม้า ผ้าปูโต๊ะ
7 ผ้าทอพื้นเมือง บ้านม่วงชุม ผ้าฝ้ายทอด้วยกี่กระตุก มีลวดลายต่าง ๆ สามารถนำมาตัดเย็บเป็นเครื่องนุ่งห่ม ผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ
8 ผ้าทอลายเครือ ผ้าทอลายเครือ
9 ผ้าปักลายประยุกต์ ผ้าปักลายประยุกต์
10 เสื้อสตรีปักมือ เสื้อสตรีปักมือ

สินค้าโอทอป ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ เชียงราย

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ เชียงราย