ข้อมูลตำบลแม่เย็น อำเภอพาน เชียงราย

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลแม่เย็น ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2540 โดยแยกมาจากตำบลฝั่งตื้น เดิมมีหมู่บ้านทั้งหมด 17 หมุ่บ้าน ต่อมามีพระบรมราชบัญญัติปกครองท้องที่บังคับใช้ นายจันทร์แก้ว เชื้อเมืองพาน ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลแม่เย็น ในปี พ.ศ. 2475 และต่อมาในปี พ.ศ. 2529 ได้แยกตำบลแม่เย็นออกไปอีกหนึ่งตำบลคือ ตำบลทานตะวัน ปัจจุบันตำบลแม่เย็นจึงมีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม และพื้นที่ราบระหว่างภูเขา อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอพาน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ม่วงคำ และ ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย
ทิศใต้ ติดกับ ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย
ทิศตะวันตก ติดกับ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง

อาชีพ

อาชีพหลัก
อาชีพ เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน
- มีประปาใช้ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 3, 8, 9
- มีโทรศัพท์ใช้ทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

ตำบลแม่เย็นมีหมู่บ้านอยู่ทั้งสองฝั่งของทางหลวงหมายเลข 1 กม.ที่ 771 สามารถเดินทางโดยรถยนต์ ถนนในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยาง มี 2 หมู่บ้านบางส่วนใหญ่เป็นถนนดินลูกรัง เนื้องจากพื้นที่เป็นทีราบสูงติดภูเขา

ผลิตภัณฑ์

สับปะรดกวน, สับปะรดแก้ว

สถานที่

1. อบต.แม่เย็น
2. สถานีอนามัยตำบลแม่เย็น
3. พระธาตุจอมรุ่ง
4. พระธาตุกู่เต้า
5. อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
6. น้ำตกปูแกง
7. ฝายน้ำล้นห้วยปูแกง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 อุทยานแห่งชาติดอยหลวง เป็นอุทยานแห่งชาติอันดับที่ 61 ของประเทศไทย โดยประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกาในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 107 ตอนที่ 61 วันที่ 16 เมษายน 2533 มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 731,250 ไร่ เป็นพื้นที่บริเวณรอยต่อ 3 จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงราย ลำปาง และพะเยา โดยครอบคลุมวนอุทยานเดิมจำนวน 4 แห่ง คือ วนอุทยานน้ำตกปูแกง วนอุทยานน้ำตกผาเกล็ด วนอุทยานน้ำตกจำปาทอง และวนอุทยานวังแก้ว
2 น้ำตกปูแกง เป็นน้ำตกที่มีต้นน้ำจากน้ำซับใต้ดิน มีตะกอนหินปูนปนมากับน้ำ ทำให้เกิดหินงอกหินย้อยมากมายมีความสวยงามแปลกตา น้ำตกแห่งนี้มี 9 ชั้น มีน้ำไหลผ่านสม่ำเสมอ เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดของจังหวัดเชียงราย การเดินทางไปยังน้ำตกแห่งนี้เป็นถนนลาดยาง แยกออกจากถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) ซ้ายมือบริเวณ กม.ที่ 773 บ้านปูแกง ตำบลแม่เย็น เข้าไปอีก 9.5 กม. (ห่างจากจังหวัดพะเยาไปทางจังหวัดเฃชียงรายระยะทาง 39 กม.) บริเวณน้ำตกเป็นที่ตั้งของที่ทำการกลางอุทยานแห่งชาติดอยหลวง
3 ฝายน้ำล้นห้วยปูแกง ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 บ้านดงน้ำล้อม ต.แม่เย็น เป็นฝายน้ำล้นที่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรยามฤดูแล้ง และทาง อบต.แม่เย็นได้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณฝายเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบล โดยให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและสามารถตกปลาได้ การเดินทางไปยังฝายน้ำล้นนั้น เป็นถนนลาดยาง แยกออกจากทางหลวงหมายเลข 1 ซ้ายมือบริเวณ กม.ที่ 773 บ้านปูแกง ต.แม่เย็น เข้าไปประมาณ 10 กม. เป็นถนนลาดยางประมาณ 8 กม. และเป็นถนนลาดยางดินลูกรังประมาณ 2 กม.

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ดินสอพองสมุนไพรจอมรุ่ง ดินสอพองสมุนไพรจอมรุ่ง
2 สับปะรดกวน, สับปะรดแก้ว ผลิตภัณฑ์สับปะรดกวน และสับปะรดแก้ว เป็นการนำเอาสับสดในพื้นที่ของตำบลมาแปรรูป มีรสชาติอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่ใส่สารกันบูด

สินค้าโอทอป ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน เชียงราย

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน เชียงราย