ข้อมูลตำบลจองคำ อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลจองคำ เป็นตำบลที่อยู่ในเขตเทศบาลเมือง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
ทิศใต้ ติดต่อ เทศบาลต.ขุนยวม อ.ขุนยวบ จ.แม่ฮ่องสอน
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.ห้วยปูลิง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
ทิศตะวันตก ติดต่อ สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของพื้นที่

ผลิตภัณฑ์

อาหารแปรรูปจากงา-ศูนย์ศิลปาชีพ-สุรากลั่น,ผลิตภัณฑ์ขนมงา

สถานที่

1. วัดพระธาตุดอยกองมู
2. วัดจองคำและวัดจองกลาง
3. วัดพระนอน
4. วัดก้ำก่อ
5. ศูนย์ศิลปาชีพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดจองคำวัดจองกลาง ตั้งอยู่บริเวณสวนสาธารณะหนองจองคำ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2370 โดยช่างช่างฝีมือชาวไทยใหญ่ หลังคาวัดเป็นรูปปราสาท มีคติว่าปราสาทเป็นของสูง ผู้ที่ประทับอยู่ในปราสาทควรจะเป็นพระมหากษัตริย์หรือตัวแทนพระศาสนา ภายในประดิษฐานหลวงพ่อโต สร้างเมื่อ พ.ศ. 2469 โดยช่างฝีมือชาวพม่า และพระประธานเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ซึ่งจำลองมาจากพระศรีศากยมุนี ที่วิหารวัดสุทัศน์ เหตุที่เรียกชื่อวัดจองคำ เนื่องจากเสาวัดประดับด้วยทองคำเปลว
2 อนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชา ตั้งอยู่ต้นถนนขุนลุมประพาส พระยาสิงหนาทราชาเป็นเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนคนแรก เดิมชื่อ ชานกะเล เป็นชาวไทยใหญ่ ได้รวบรวมผู้คนตั้งหมู่บ้านขึ้นชื่อว่า "บ้านขุนยวม" ต่อมาได้ยกขึ้นเป็นเมือง จวบจนปี พ.ศ. 2417 จึงได้เปลี่ยนชื่อเมืองเป็น เมืองแม่ฮ่องสอน
3 วัดก้ำก่อ ภาษาไตแปลว่า ดอกบุนนาค ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดพระนอน เป็นวัดเก่าแก่ คู่บ้านคู่เมืองแม่ฮ่องสอน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2433 มีลักษณะสถาปัตยกรรมที่พิเศษ คือมีหลังคาคลุมทางเดิน ตั้งแต่ซุ้มทางเข้าไปสู่ศาลา นอกจากนี้ยังมีตำรา ภาษาไทยใหญ่ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยใหญ่กับเจ้าอโนรธามังช่อ ปัจจุบันได้รับ การแปลเป็นภาษาไทยโดยพระมหาบุญรักษ์ สุปัญโญ
4 สนามบินแม่ฮ่องสอน ภาพทางวิ่ง (Runway) ชองสนามบินแม่ฮ่องสอน (ถ่ายจากวัดพระธาตุดอยกองมู) . . . และตัวอาคารท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามมาก (ถ่ายจากภายในเครื่องบิน ขณะลงจอดที่สนามบิน)
5 สนามบินแม่ฮ่องสอน อาคารท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน
6 วัดจองคำวัดจองกลาง บริเวณหน้าวัด
7 วัดพระนอน ตั้งอยู่เชิงดอยกองมู เป็นที่ประดิษฐานพระนอนองค์ใหญ่ สร้างด้วยศิลปะไทยใหญ่เมื่อ พ.ศ. 2418 ซึ่งมีพุทธลักษณะงดงามมาก ตามประวัติเล่าว่า พระนางเมียะ ภริยาของพระยาสิงหนาทราชาเป็นผู้สร้างขึ้น ภายในบริเวณมีรูปปั้นสิงโตขนาดใหญ่ 2 ตัว สร้างโดยพระยาสิงหนาทราชา และพระนางเมียะ อยู่เคียงข้างระหว่างทางที่จะขึ้นไปนมัสการพระธาตุกองมู เป็นสิงโตที่มีลักษณะงดงามและสมบูรณ์มาก นอกจากนี้ภายในวัดยังมีการสอนวิปัสสนาอีกด้วย
8 สนามบินแม่ฮ่องสอน อาคารท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน และหอบังคับการบิน (Control Tower)
9 วัดจองคำวัดจองกลาง ประวัติของเจดีย์ ชาวไทยใหญ่เรียกว่า "กองมู" เจดีย์มีลักษณะคล้ายมณีทบ โดยช่างฝีมือชาวไทยใหญ่รูปทรงจุฬามณี ความสูง 32 ศอก ฐานสี่เหลี่ยมมีมุข 4 ด้าน พร้อมสิงห์ด้านละหนึ่งตัว ประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งด้านละหนึ่งองค์ และเริ่มสร้างเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2456 สร้างแล้วเสร็จในเดือนมกราคม พ.ศ.2458 สร้างขึ้นโดยศรัทธาขุนเพียร (พ่อเลี้ยงจองนุ) พิรุญกิจและแม่จองเฮือนคหบดี ชาวแม่ฮ่องสอนและในองค์พระเจดีย์ได้บรรจุพระบรมสาลีริกธาตุไว้ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ผู้ที่มานมัสการองค์พระเจดีย์
10 สนามบินแม่ฮ่องสอน
11 วัดจองคำวัดจองกลาง
12 วัดจองคำวัดจองกลาง ตั้งอยู่เคียงข้างกับวัดจองคำ ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์จำลอง สิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ได้แก่ ตุ๊กตาแกะสลักด้วยไม้เป็นรูปคนและสัตว์ เกี่ยวกับพระเวสสันดรชาดก ฝีมือแกะสลักของช่างชาวพม่า ซึ่งนำมาจากพม่า ตั้งแต่ พ.ศ. 2400
13 วัดจองคำวัดจองกลาง บริเวณหน้าวัด
14 วัดจองคำวัดจองกลาง ภาพวาดบนแผ่นกระจก เรื่องพระเวสสันดรชาดกและภาพประวัติเจ้าชายสิทธัตถะ ตลอดจนภาพแสดงให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนสมัยนั้นหลายภาพ มีคำบรรยายใต้ภาพเป็นภาษาพม่า และมีบันทึกบอกไว้ว่าเป็นฝีมือของช่างไทยใหญ่จากมัณฑะเลย์ และตุ๊กตาปั้น
15 วัดจองคำวัดจองกลาง วัดจองคำ หรือพระอารามหลวงวัดจองคำ เป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2340 เป็นวัดแรกของเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นวัดเก่าแก่สร้างตามแบบอย่างศิลปไทยใหญ่ สิ่งที่โดดเด่นหลังคาทรงประสาท 9 ชั้น และมีศาสนสถานที่สำคัญคือ วิหารหลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดของแม่ฮ่องสอน สร้างเมื่อ พ.ศ.2477 โดยช่างชาวพม่า
16 วัดพระธาตุดอยกองมู ตั้งอยู่บนดอยกองมู ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองแม่ฮ่องสอน มีทางขึ้นภูเขาไปอีกประมาณ 1.5 กม. เดิมเรียก วัดปลายดอย เป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญประกอบด้วยพระธาตุเจดีย์ 2 องค์ พระเจดีย์องค์ใหญ่สร้างโดย "จองต่องสู่" เมื่อ 2403 เป็นที่บรรจุพระธาตุของพระโมคคัลลานะเถระ นำมาจากพม่า พระธาตุเจดีย์องค์เล็กสร้างเมื่อ 2417 โดย "พระยาสิงหนาทราชา" เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนคนแรก จากวัดมองเห็นภูมิประเทศ และสภาพตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจน สวยงามมาก วัดมีงานประจำปี เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ วันออกพรรษาจะมีการตักบาตรเทโว
17 วัดพระธาตุดอยกองมูวัดพระธาตุดอยกองมู ภาพวัดพระธาตุดอยกองมู ที่สวยงามน่าประทับใจยิ่ง
18 วัดพระธาตุดอยกองมู พระธาตุดอยกองมูองค์ใหญ่และองค์เล็ก
19 วัดพระธาตุดอยกองมู
20 วัดพระธาตุดอยกองมู
21 วัดพระธาตุดอยกองมู จากวัดพระธาตุดอยกองมูนี้สามารถมองเห็นภูมิประเทศ และสภาพตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจนและสวยงาม
22 วัดพระธาตุดอยกองมู ภาพถ่ายจากวัดพระธาตุดอยกองมู มองเห็นสนามบินแม่ฮ่องสอน และ Runway
23 วัดพระธาตุดอยกองมู ภาพถ่ายจากวัดพระธาตุดอยกองมู จะมองเห็นวัดจองคำ วัดจองกลาง อยู่เบื้องล่าง (ภาพซูม)

โรงแรม
1 จอห์นนี่เฮ้าส์ 5/2 ถ.อุดมชาวนิเทศน์ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร : 053 611667 จำนวน 8 ห้อง ราคา 100-250 บาท
2 จีนเกสท์เฮ้าส์ 6/1 ถ.ประชาอุทิศ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร : 053 611662 โทรสาร : 053 611662 จำนวน 9 ห้อง ราคา 50-100 บาท
3 ทานตะวัน เกสท์เฮ้าส์ 81 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร : 053 611364 จำนวนที่พัก 9 ห้อง , ราคา 250 บาท
4 ปิยะ เกสท์เฮ้าส์ 1/1 ซ.3 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร : 053 611260 โทรสาร : 053 611308 จำนวน 20 ห้อง ราคา 250-600 บาท
5 พานอรามา (Panorama) 54 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร : 053 611757-6 โทรสาร : 053 611790 จำนวน 44 ห้อง ราคา 300-800 บาท
6 ริมหนองเกสท์เฮ้าส์ 4/1 ถ.ชำนาญสถิตย์ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร : 053 611052 จำนวน 9 ห้อง ราคา 100 บาทขึ้นไป
7 รุคส์ฮอลิเดย์ (Rooks Holiday) 114/5-7 ถนน ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร : 053 612212, 611390, 612108 โทรสาร : 053 611524 จำนวน 114 ห้อง ราคา 1,929-2,589 บาท
8 สยาม (Siam) 23 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร : 053 612148 จำนวน 24 ห้อง ราคา 170-400 บาท
9 สวัสดีเฮ้าส์ 18/1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร : 053 612023 จำนวน 6 ห้อง ราคา 50-80 บาท
10 หยกเกสท์เฮาส์ 14 ถ.ศิริมงคล ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร : 053 611523, 053 611318 จำนวน 9 ห้อง ราคา 200-300 บาท
11 ห้วยน้ำริน รีสอร์ท 64/3 ถ. นิเวศพิศาล ต.จองคำ อ. เมือง แม่ฮ่องสอน 58000 โทร : 053 612886-7,081 9140362,081 4008987
12 ฮอลิเดย์เกสท์เฮ้าส์ 23 ถนนประดิษฐ์จองคำ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร : 053 611478 จำนวน 5 ห้อง ราคา 80 บาทขึ้นไป
13 เพ็ญพร เกสท์เฮ้าท์ 16/1 ถ.ผดุงม่วยต่อ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร : 053 612577 จำนวนที่พัก 10 ห้อง , ราคา 250 บาท
14 เมธี (Methee) 55 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร : 053 612141 จำนวน 38 ห้อง ราคา 150-450 บาท
15 แม่ฮ่องสอนฮิลล์ (Mae Hong Son Hill Resort) 106/2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร : 053 612475 จำนวน 24 ห้อง ราคา 200-700 บาท
16 แม่ฮ่องสอนเม้าน์เทน อินน์ (Mae Hong Son Mountain Inn) 112 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร : 053 612285 โทรสาร : 053 612284 จำนวน 80 ห้อง ราคา 400- 800 บาท
17 โจเกสท์เฮ้าส์ 3 ถ.ชำนาญสถิตย์ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร : 053 612417 จำนวน 7 ห้อง ราคา 80-100 บาท
18 ใบหยกชาเลต์ (Baiyok Chalet) 90 ถ.ขุมลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร : 053 611486, 053 611862, 053 611536 โทรสาร : 053 611533 จำนวน 40 ห้อง ราคา 850-1,500 บาท

ร้านอาหาร
1 นครปฐม 67/1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมืองโทร.(053) 612-366
2 เชิงกองมู ถ.ศิริมงคล ต.จองคำ อ.เมือง โทร.(053) 612-455
3 ใบเฟิร์น 87 ถ. ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง โทร.(053) 611-374,

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระโปรงสตรี กระโปรงสตรี
2 ข้าวซอยตัด ข้าวซอยตัด
3 ข้าวแต๋นงามน ข้าวแต๋นงามน
4 งาขาวน้ำผึ้ง งาขาวน้ำผึ้ง
5 ถั่วเหลืองผิวดำคั่วกรอบ ถั่วเหลืองผิวดำคั่วกรอบ
6 น้ำมันงา ตรากล้วยไม้ น้ำมันงา ตรากล้วยไม้
7 ผลิตภัณฑ์ขนมงาประเภทต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ขนมงาประเภทต่าง ๆ
8 ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
9 ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากงาและสมุนไพร ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากงาและสมุนไพร
10 ศูนย์ศิลปาชีพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
11 สบู่เหลวป้าแก้ว สบู่เหลวป้าแก้ว
12 สุรากลั่น เป็นเครื่องดื่มที่มีราคาย่อมเยา
13 หมอนอิงผ้ากะเหรี่ยงทอมือสีธรรมชาติ หมอนอิงผ้ากะเหรี่ยงทอมือสีธรรมชาติ
14 หัตถกรรมผ้าทอ หัตถกรรมผ้าทอ
15 อาหารแปรรูปจากงา ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากงา เป็นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ให้คุณค่าทางอาหารสูง มีประโชน์แก่ร่างกาย รสชาติหวาน อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย
16 เสื้อไต ชาย-หญิง เสื้อไต ชาย-หญิง ปักฉลุลายโบราณ
17 เสื้อไตหญิงปักดอกผ้าแก้ว เสื้อไตหญิงปักดอกผ้าแก้ว

สินค้าโอทอป ตำบลจองคำ อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลจองคำ อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน

ร้านรุ่งเรือง
แม่ฮ่องสอน
กลุ่มเฮือนไต
แม่ฮ่องสอน
หจก. อินฟินา พลัส
แม่ฮ่องสอน
กลุ่มทอผ้า PADONC
แม่ฮ่องสอน
สบู่เหลวป้าแก้ว
แม่ฮ่องสอน