ข้อมูลตำบลจองคำ อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลจองคำ เป็นตำบลที่อยู่ในเขตเทศบาลเมือง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
ทิศใต้ ติดต่อ เทศบาลต.ขุนยวม อ.ขุนยวบ จ.แม่ฮ่องสอน
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.ห้วยปูลิง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
ทิศตะวันตก ติดต่อ สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของพื้นที่

ผลิตภัณฑ์

อาหารแปรรูปจากงา-ศูนย์ศิลปาชีพ-สุรากลั่น,ผลิตภัณฑ์ขนมงา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลจองคำ อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน

ร้านรุ่งเรือง
แม่ฮ่องสอน
กลุ่มเฮือนไต
แม่ฮ่องสอน
หจก. อินฟินา พลัส
แม่ฮ่องสอน
กลุ่มทอผ้า PADONC
แม่ฮ่องสอน
สบู่เหลวป้าแก้ว
แม่ฮ่องสอน