ข้อมูลตำบลแม่ยวมน้อย อำเภอขุนยวม แม่ฮ่องสอน

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลแม่ยวมน้อย ได้จัดตั้งตำบลเมื่อปี พ.ศ.2450 โดยมีหมู่บ้านอยู่ในการปกครอง ในระยะแรก 14 หมู่บ้าน ต่อมามีการแยกตำบลแม่อูคอออกไป จึงเหลือหมู่บ้านในการปกครองปัจจุบัน 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหัวปอน, หมู่ 2 บ้านแม่โกปี่, หมู่ 3 บ้านหว่าโน, หมู่ 4 บ้านแม่ออ, หมู่ 5 บ้านแม่แจ๊ะ, หมู่ 6 บ้านแม่หาด, หมู่ 7 บ้านห้วยมะบวบ, หมู่ 8 บ้านหัวแม่ลาก๊ะ

พื้นที่

ที่ตั้งตำบลแม่ยวมน้อย อยู่ห่างจากอำเภอขุมยวม 20 กม. สภาพภูมิประเทศเป็นป่าเขาทุรกันดาร ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชัน ถึงร้อยละ 80 ของพื้นที่ แหล่งน้ำที่สำคัญของตำบล คือ ลำน้ำปอน, ลำน้ำแม่แจ๊ะ, ลำน้ำแม่โทปี และลำน้ำแม่ลาก๊ะ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ จรด ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
ทิศใต้ จรด เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
ทิศตะวันออก จรด แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.แม่ฮ่องสอน
ทิศตะวันตก จรด ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา, ทำสวน, ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์, รับจ้าง

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า, ประปา ครบ

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบล ใช้ถนนสายขุนยวม-แม่แจ่ม เป็นถนนราดยางเข้าบ้านหัวปอน 19 กม. แยกเข้าทางหลวงท้องถิ่น

สถานที่

1.ดอยผา หมู่ 1 บ้านหัวปอน
2.ดอยหมื่อกาโด่ หมู่ 8 บ้านหัวแม่ลาก๊ะ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ดอยหมื่อกาโด่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นภูเขาสูง ตั้งอยู่ในพื้นที่ระหว่างอำเภอขุนยวม กับอำเภอแม่แจ่ม เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งมีบรรยากาศและทิวทัศน์ สวยงาม ระยะทางห่างจากอำเภอขุนยวม 37 กิโลเมตร