ข้อมูลตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม แม่ฮ่องสอน

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ชุมชนตำบลแม่กิ๊ เดิมเป็นหมู่บ้านแม่กิ๊ ขึ้นอยู่กับเขตการปกครองตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม มีสภาพเป็นป่าเขาอันอุดมสมบูรณ์ ประชากรเป็นชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง ซึ่งได้อพยพมาจากตำบลแม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย มาตั้งถิ่นฐาน และต่อมาได้ขยายชุมชนใหญ่ขึ้น แล้วแยกเขตการปกครองเป็นตำบลแม่กิ๊ มีจำนวนหมู่บ้าน 4 หมู่บ้าน จนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

ตำบลแม่กิ๊มีการปกครองแบบสภาตำบล มี 4 หมู่บ้าน มีพื้นที่บางส่วนติดชายแดนประเทศพม่า สภาพพื้นที่ทั่วไปมีลักษณะพื้นที่เป็นภูเขา และหุบเขาส่วนใหญ่ และมีพื้นที่ราบอยู่ระหว่างภูเขา โดยมีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นที่ป่าสงวน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.แม่เงา อ.ขุนยวม
ทิศใต้ ติดกับ ต.แม่ลาหลวง อ.ขุนยวม
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม
ทิศตะวันตก ติดกับประเทศเมียรมาร์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวน

สาธารณูปโภค

การสาธารณูปโคที่สำคัญของตำบลแม่กิ๊ คือประภาภูเขาสายต่าง ๆ จำนวน 12 แห่ง การโทรคมนาคมและติดต่อสื่อสารมีโทรศัพท์สาธารณะโดยพลังงานจากแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์)

การเดินทาง

การคมนาคมระหว่างตำบล อำเภอ จังหวัด มีดังนี้ ทางหลวงแผ่นดิน สายเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน (ลาดยาง) หมายเลข 108 ระยะทาง 15 กิโลเมตร ทางหลวงชนบท สายเมืองปอน - แม่กิ๊ (ลาดยาง ลูกรัง) ระยะทาง 15 กิโลเมตร และทางหลวงชนบทสายห้วยต้นนุ่น-แม่กิ๊ (ลูกรัง) ระยะทาง 34 กิโลเมตร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม แม่ฮ่องสอน