ข้อมูลตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย แม่ฮ่องสอน

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลแม่นาเติง เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอปาย ซึ่งประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1บ้านแม่นาเติงนอก, หมู่ที่ 2 บ้านแม่นาเติงใน, หมู่ที่ 3 บ้านม่วงสร้อย, หมู่ที่ 4 บ้านหมอแปง, หมู่ที่ 5 บ้านแม่ของ, หมู่ที่ 6 บ้านนาจลอง, หมู่ที่ 7 บ้านปางแปก, หมู่ที่ 8 บ้านแม่นะ, หมู่ที่ 9 บ้านดอยผีลู, หมู่ที่ 10 บ้านไทรงาม, หมู่ที่ 11 บ้านนาจลองใหม่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า
ทิศใต้ ติดกับ ต.เวียงใต้ และต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เวียงเหนือ จ.แม่ฮ่องสอน
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ถ้ำลอด และต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. คิดเป็นร้อยละ 80.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 85 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ใช้ถนน คสล. 9 หมู่บ้าน อีก 2 หมู่บ้านเป็นถนนดิน
ใช้พาหนะในการเดินทางโดยรถมอเตอร์ไซต์

ผลิตภัณฑ์

สุรากลั่นชุมชน

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย แม่ฮ่องสอน