ข้อมูลตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย แม่ฮ่องสอน

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลแม่ฮี้ เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอปาย ซึ่งประกอบด้วย 6 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ 1 บ้านแม่เย็น หมู่ 2 บ้านทรายขาว หมู่ 3 บ้านท่าปาย หมู่ 4 บ้านแม่ปิง หมู่ 5 บ้านแม่ฮี้ หมู่ 6 บ้านห้วยแก้ว

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติดกับ ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
ทิศตะวันตก ติด จ.เชียงใหม่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 605 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 100 หลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางโดยรถยนต์ ใช้เส้นทางหลวง 1095

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย-ผ้าทอกะเหรี่ยง

สินค้าโอทอป ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย แม่ฮ่องสอน